ทำอย่างไรเมื่อกู้ไม่ผ่าน?

ทำอย่างไรเมื่อกู้ไม่ผ่าน?

กว่าจะได้ซื้อบ้านเดี่ยวหรือซื้อคอนโดเป็นของตัวเองต้องใช้เงินจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านขั้นตอนการกู้เงินและรอลุ้นผลใช้เวลาประมาณ 10-20 วันทำการ แม้จะเตรียมตัวเป็นอย่างดี แต่ก็ยังกู้ไม่ผ่าน ทั้งที่จ่ายเงินจองไปแล้ว ทางเลือกที่เหลืออยู่คงไม่ใช่การปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป แต่ต้องทบทวนว่า เราควรจะเดินหน้าต่อหรือหยุดไว้แค่นี้ดี โดยหาทางแก้ไขตามสาเหตุที่ทำให้กู้ไม่ผ่าน

 

5 ขั้นตอนกู้เงินซื้อบ้าน คอนโด

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 2 เงินเดือนเท่านี้กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าไหร่

ขั้นตอนที่ 3 วิธีเลือกดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 5 กู้เงินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำอย่างไร (ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่)

 

กู้เงินซื้อบ้าน-คอนโด ไม่ผ่านเพราะอะไร

1. เอกสารไม่ครบ

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของแต่ละธนาคารใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่มีขั้นตอนการพิจารณาที่คล้ายคลึงกัน คือ ผู้กู้ต้องติดต่อขอแบบฟอร์มและยื่นแสดงความจำนงขอกู้ พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขแตกต่างกัน

โดยเอกสารพื้นฐานส่วนใหญ่จะประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีที่เรายื่นเอกสารไม่ครบก็อาจจะทำให้ยื่นกู้ไม่ผ่านในครั้งแรกได้

 

2. ฐานเงินเดือนไม่มั่นคงเพียงพอ

ส่วนใหญ่ธนาคารจะพิจารณาเอกสารรายได้ของผู้ขอสินเชื่อที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอจากสลิปเงินเดือนและบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อ เพราะฐานเงินเดือนไม่มั่นคงหรือไม่มากเพียงพอ เราอาจจะลองหาผู้กู้ร่วมเพิ่ม เพื่อให้ฐานเงินเดือนมากขึ้นและมั่นคงขึ้น

โดยทั่วไปธนาคารมักให้วงเงินกู้ประมาณ 15-30 เท่าของรายได้ อาจจะลดหลั่นมากน้อยตามกลุ่มอาชีพ และมักจะกำหนดเงินงวดต่อเดือนประมาณ 25-30% ของรายได้รวมผู้กู้ เช่น รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน จะผ่อนประมาณ 5,000-6,000 บาทต่อเดือนตามการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 

3. ภาระหนี้มากเกินไป

การอนุมัติสินเชื่อเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะทำให้ธนาคารเกิดความเสี่ยงได้ หากพิจารณาไม่ละเอียดรอบคอบเพียงพอ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ไม่ให้เกินจุดเสี่ยงที่ธนาคารสามารถยอมรับได้

ส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้ผู้กู้มีหนี้สินได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ รวมถึงภาระหนี้บัตรเครดิตที่จะนำไปพิจารณาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย หรือหากกดเงินสดบ่อยๆ และมีการชำระขั้นต่ำเป็นประจำ ยิ่งมีผลต่อการพิจารณาของธนาคาร

 

4. ประวัติทางการเงินไม่ดี

หากเคยผิดนัดชำระหนี้จนติดแบล็กลิสต์ ประวัติทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณาและปฏิเสธการขอสินเชื่อ ในกรณีมีประวัติค้างชำระ ตามเกณฑ์ธนาคารส่วนใหญ่จะต้องรอ 3 ปี แต่มีบางธนาคารที่สามารถทำได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติการค้างชำระ ได้แก่ ระยะเวลาการค้างชำระ รายได้ต่อเดือน เงินออม และหลักทรัพย์ปลอดภาระ

ในกรณีลูกค้าเคยเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้กู้ทุกราย กฎหมายห้ามมิให้สถาบันการเงินนำส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโร
แต่หากลูกค้าถูกสถาบันการเงินฟ้องเป็นคดี ลูกค้าอาจจะถูกตรวจสอบข้อมูลคดีจากฐานข้อมูลอื่น และสถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลคดีดังกล่าว สถาบันการเงินอาจนำข้อมูลคดีนั้นมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อและปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าจากข้อมูลคดีนั้นได้

 

ทำอย่างไรเมื่อกู้ไม่ผ่าน

 

กู้เงินซื้อบ้าน-คอนโดไม่ผ่าน ตัดใจและขอคืนเงินจอง

ถ้าพิจารณารอบด้านแล้วมองไม่เห็นหนทางที่จะเดินหน้าต่อ เราคงต้องตัดใจถอยออกมา ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสิทธิของเราที่จะได้รับเงินจองคืน เว้นแต่จะมีระบุไว้ในสัญญาว่าไม่จ่ายคืนเงินจองในกรณีที่กู้ไม่ผ่าน

เนื่องจากตามกฎหมายแล้วเงินจองหรือเงินมัดจำไม่ใช่เงินที่ตกลงกันเพื่อเป็นการชำระหนี้ล่วงหน้า แต่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าสัญญาซื้อทำกันไว้จริง และเป็นหลักประกันว่า ผู้จองซื้อที่เป็นผู้วางเงินมัดจำจะปฏิบัติการชำระหนี้ต่อผู้รับจองตามข้อตกลงในสัญญาจองซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 377

ในกรณีกู้ไม่ผ่านไม่สามารถโทษเป็นความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ และไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ จึงถือเป็นการหลุดพ้นจากการชำระหนี้ซื้อบ้านกับทางโครงการ และโครงการย่อมไม่มีสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219 และมาตรา 372

ดังนั้น โครงการต้องคืนเงินจองทั้งหมดคืนให้ หากไม่คืน เราสามารถโต้แย้งสิทธิที่จะได้รับเงินจองคืนตามกฎหมาย และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้โครงการคืนเงินดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

 

สิ่งสำคัญคือ ก่อนจ่ายเงินจองควรสอบถามเงื่อนไขการคืนเงินอย่างชัดเจน และเตรียมตัวขอสินเชื่อให้พร้อมทั้งเอกสารทางการเงิน รายได้มั่นคงสม่ำเสมอ ภาระหนี้สินไม่มากเกินตัว และประวัติทางการเงินที่ดี

 

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย  กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com 

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍