โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท น.ส.4 จ. คืออะไร ซื้อ ขาย โอนที่ดินได้หรือไม่

DDproperty Editorial Team
โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท น.ส.4 จ. คืออะไร ซื้อ ขาย โอนที่ดินได้หรือไม่
โฉนดที่ดิน หมายถึง เอกสารสิทธิ์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะของที่ดินที่ครอบครอง ซึ่งใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้
ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินจึงต้องทราบว่า ประเภทโฉนดที่ดินมีกี่ประเภท น.ส.4, น.ส.3 ก., น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร และโฉนดที่ดินประเภท ไหนที่ซื้อขายได้ เพื่อพิจารณาซื้อที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามความต้องการมากที่สุด
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

1. โฉนดที่ดิน มีกี่ประเภท

ประเภทโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นมีหลายแบบ แต่ละแบบก็มีการกำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการซื้อขายที่แตกต่างกัน แต่สามารถแยกแยะได้ไม่ยาก โดยพิจารณาจากรหัสเอกสารด้านขวาบน และตราครุฑที่ประทับบนเอกสารสิทธิ์ ดังนี้
รู้จักโฉนดที่ดินแต่ละประเภท นส.3 ก , นส.3 , นส.4
รู้จักประเภทโฉนดที่ดิน ได้แก่ นส.3 ก, นส.3, นส.4

– เอกสารสิทธิ์ น.ส.4 (ตราครุฑสีแดง)

น.ส.4 เป็นประเภทโฉนดที่ดินที่พบเห็นได้ทั่วไป น.ส.4 สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยความเก่าใหม่ของโฉนดที่ดิน น.ส.4 สามารถดูได้จากอักษรท้ายของรหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน โฉนดครุฑแดง นอกจากโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. ยังมี น.ส.4 ก. ซึ่งเป็นประเภทโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่สุด เก่ากว่า น.ส.4 จ.

– เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. (ตราครุฑเขียว)

น.ส.3 ก. เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ที่ระวางที่ดินและรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนแล้ว และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ตามปกติ แต่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริง ๆ ทั้งนี้ ผู้ครอบครองสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.4 ได้
การเปลี่ยน น.ส. 3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 การออกโฉนดที่ดินวิธีนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยน น.ส. 3 ก. ให้เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ตามหลักวิชาแผนที่ โดยทำการออกโฉนดที่ดินตามชื่อที่ปรากฏใน น.ส. 3 ก. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศกำหนดวันแจกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งมีผลให้ น.ส. 3 ก. ถูกยกเลิกตั้งแต่วันกำหนดแจกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ผู้มีชื่อโฉนด/ทายาทต้องมารับโฉนดที่ดิน

– เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (ตราครุฑดำ)

น.ส.3 เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ แต่ยังไม่มีระวางที่ดิน ส่วน น.ส.3 ข. ก็เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์เช่นกัน แต่ยังไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ กล่าวคือ เอกสารสิทธิ์เหล่านี้ขาดความถูกต้องของเขตที่ดิน จึงไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ จนกว่าจะได้รับรองเขตที่ดินอย่างถูกต้อง
ประเภทโฉนดที่ดินซื้อ-ขาย-โอน ได้หรือไม่
น.ส.4ได้
น.ส.3 ก.ได้
น.ส.3ไม่ได้
น.ส.3 ข.ไม่ได้
โฉนดที่ดินต่างจากเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นอย่างไร

โฉนดที่ดินต่างจากเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นอย่างไร

2. รายละเอียดด้านหน้าโฉนดที่ดิน

– ส่วนระบุตำแหน่งที่ดินและเลขโฉนดที่ดิน

ตำแหน่งที่ดินและเลขโฉนดที่ดินเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยเลขที่ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ที่ใช้ระบุตำแหน่งของที่ดินในโฉนด และมีเลขที่ เล่ม และหน้า ที่ใช้บอกลำดับของเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการค้นหาเอกสารของกรมที่ดิน

– ส่วนระบุผู้ครอบครองโฉนด (เป็นคนแรก)

ผู้ครอบครองโฉนดที่ดินเป็นคนแรก จะมีชื่ออยู่บนโฉนดที่ดินด้านหน้า และแม้ว่าโฉนดจะถูกเปลี่ยนมือไปแล้ว แต่ชื่อของผู้ครอบครองคนแรกก็จะไม่เปลี่ยนตาม ดังนั้น หน้าโฉนดจึงไม่สามารถระบุเจ้าของที่ดินที่แท้จริงได้

– ส่วนระบุรายละเอียดแปลงที่ดิน

รายละเอียดแปลงที่ดินเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ระบุเนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) มาตราส่วนในการวาดแผนที่ รวมทั้งภาพลักษณะของแปลงที่ดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานส่วน โดยทุกรายละเอียดจะถูกวาดไว้บนพื้นที่ว่างกลางโฉนดที่ดิน
รูปร่างที่ดิน เลือกซื้อที่ดินแบบไหนดี

รูปร่างที่ดิน เลือกซื้อที่ดินแบบไหนดี

3. รายละเอียดด้านหลังโฉนดที่ดิน

ด้านหลังโฉนดที่ดินนั้นเรียกว่า สารบัญจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุประวัติทางนิติกรรมของที่ดินทั้งหมด โดยระบุว่าผู้ให้สัญญาเป็นใคร และผู้รับสัญญาเป็นใคร เช่น นาย ก. (ผู้ให้สัญญา) ขายให้นาย ข. (ผู้รับสัญญา) แล้วนาย ข. (ผู้ให้สัญญา) จดจำนองกับธนาคาร ค. (ผู้รับสัญญา) ดังนั้น ใครเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง ก็จะดูได้จากช่องผู้รับสัญญาคนสุดท้าย
นอกจากนี้ เจ้าพนักงานยังใช้สารบัญจดทะเบียนในการระบุเงื่อนไขด้วยตัวหนังสือสีแดง หรือที่เรียกว่า โฉนดหลังแดง ซึ่งจะทำให้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น เจ้าพนักงานระบุเงื่อนไขการจดจำนองของนาย ข. ไว้ โฉนดที่ดินของนาย ข. ก็จะซื้อขายไม่ได้จนกว่าธนาคาร ค. (ผู้ให้สัญญา) ปลอดจำนองให้นาย ข. (ผู้รับสัญญา)

4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินนั้นเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคาที่ดินที่ต้องการว่า ที่ดินมีราคาถูกหรือแพงจากราคาประเมินมากน้อยเพียงใด โดยผู้ซื้อสามารถนำเลขโฉนดที่ดินไปตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้อย่างง่ายดายจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
วิธีค้นหาราคาประเมินที่ดิน

วิธีค้นหาราคาประเมินที่ดิน

5. การตรวจสอบความถูกต้องของที่ดิน

ปัจจุบันการดูรายละเอียดในโฉนดที่ดินเฉย ๆ อาจไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพ ผู้ซื้อจึงต้องมีความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบความถูกต้องของประเภทโฉนดที่ดิน เช็กว่าโฉนดที่ดินเป็นของจริงหรือของปลอม ซึ่งดูได้จากลายน้ำที่ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษของเอกสารสิทธิ์ และสามารถตรวจสอบโฉนดที่ดินออนไลน์ หรือตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินผู้ดูแลพื้นที่ของโฉนดที่ดินนั้นก็ได้
โฉนดที่ดินจริงหรือปลอมเช็กอย่างไร

โฉนดที่ดินจริงหรือปลอมเช็กอย่างไร

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทโฉนดที่ดินนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ผู้ซื้อทุกคนก็ต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดี เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้โดนนักต้มตุ๋นโกงด้วยโฉนดที่ดินปลอม หรือตกลงซื้อขายที่ดินผิดไปจากเอกสารสิทธิ์ที่ระบุไว้ เพียงแค่ตรวจสอบโฉนดที่ดินให้ดี เรื่องปวดหัวมากมายก็จะไม่มาสร้างปัญหาในระหว่างการซื้อขายอย่างแน่นอน
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

โฉนดที่ดิน มีกี่ประเภท

โฉนดที่ดิน แบ่งออกเป็น น.ส.4 (ตราครุฑแดง), น.ส.3 ก. (ตราครุฑเขียว) ซื้อขายและโอนได้ ส่วน น.ส.3, น.ส.3 ข. (ตราครุฑดำ) ซื้อ ขาย โอนไม่ได้

น.ส.4 เป็นโฉนดที่ดินทั่วไป สามารถซื้อ ขาย และโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดย น.ส.4 จ. เป็นรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน

น.ส.3 ก. เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ที่ระวางที่ดินและรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนแล้ว และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ตามปกติ แต่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริง ๆ แต่ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.4 ได้