ผังเมืองชลบุรี ผัง EEC อัปเดตความคืบหน้า ก่อนใช้ประโยชน์ในที่ดิน

DDproperty Editorial Team
ผังเมืองชลบุรี ผัง EEC อัปเดตความคืบหน้า ก่อนใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ผังเมืองชลบุรี อัปเดตความคืบหน้าพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการผลักดันของรัฐบาลภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EEC เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไปจนถึงที่อยู่อาศัย จะส่งผลต่อผังเมืองชลบุรีอย่างไร อัปเดตผังเมืองชลบุรี ความคืบหน้าการวางผังเมืองชลบุรีให้สอดคล้องกับผัง EEC ที่ควรรู้ก่อนใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ผังเมืองชลบุรี กับ EEC

เมื่อประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้อีกต่อไป เนื่องจากประเทศต่าง ๆ นั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่กันไปแล้ว รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีนโยบายที่จะพลิกประเทศใหม่ โดยการดึงการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประเทศไทยยังไม่มี หรืออุตสาหกรรมเดิมที่ต่อยอดได้ จึงมีนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในนั้น และมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญหลากหลายด้าน อาทิ แผนการดำเนินการด้านผังเมือง ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นอีกหนึ่งฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี
หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 200 หน้า
ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (7) มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ให้ใช้บังคับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้ายประกาศนี้ เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ ตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่กำหนดในประกาศนี้
(1) เขตพระราชฐาน
(2) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตามข้อ 2
ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวได้ระบุถึงแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) ใน 5 จังหวัดหลัก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ทั้งรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะระบบการป้องกันอุบัติภัย
นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะของประชาชนสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผังเมืองชลบุรี กับการใช้ประโยชน์พื้นที่

หลังจากประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ทำให้ผังเมืองเดิมที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี สิ้นสุดการบังคับใช้ และได้มีคำสั่งให้วางผังเมืองชลบุรีระดับอำเภอ เพื่อให้สอดคล้องกับผัง EEC ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
อำเภอการใช้ประโยชน์พื้นที่
เมืองชลบุรีท่องเที่ยวและศูนย์กลางของจังหวัด
บางละมุงท่องเที่ยวและสุขภาพ
เกาะสีชังท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์
ศรีราชาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ และเกาะจันทร์เกษตร
สัตหีบที่พักอาศัย
โดยในการวางผังอำเภอ ได้กำหนดบทบาทของแต่ละอำเภอให้แตกต่างกัน แต่จะเป็นการต่อยอดจาก ผัง EEC ดังนี้
  • อำเภอเมืองชลบุรี จะส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของจังหวัด
  • อำเภอบางละมุง จะส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและสุขภาพ
  • อำเภอเกาะสีชัง จะส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์
  • อำเภอศรีราชา จะส่งเสริมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • อำเภอบ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ และเกาะจันทร์ จะส่งเสริมให้เป็นเมืองด้านการเกษตร
  • อำเภอสัตหีบ จะส่งเสริมให้เป็นเมืองที่พักอาศัย
EEC คืออะไร ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

EEC คืออะไร ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

สอดรับกับการปรับรูปแบบอุตสาหกรรม BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีจะปรับเปลี่ยนเป็น BCG ทั้งหมด
  • B คือ Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ
  • C คือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • G คือ Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว
โดยจะเชื่อมโยงกับการวางผังเมืองชลบุรีในระดับอำเภอในข้างต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เต็มศักยภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่สูงสุด
นอกจากอัปเดตผังเมืองชลบุรี ยังสามารถติดตามผังเมืองจังหวัดอื่น ๆ เช่น ผังเมืองกรุงเทพ ผังเมืองนครปฐม หรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับ EEC ทั้งในด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการลงทุน คลิกที่นี่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์