ลูกหนี้ควรรู้ กฎหมายใหม่ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

DDproperty Editorial Team
ลูกหนี้ควรรู้ กฎหมายใหม่ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน
อาจจะมีบางครั้งที่ลูกหนี้หมุนเงินไม่ทัน หรือชักหน้าไม่ถึงหลัง ทำให้หนี้ธนาคาร หนี้บัตรเครดิต หรือแม้แต่หนี้อื่น ๆ ต้องค้างคาบ้าง จนเจ้าหนี้โทรมาทวงเช้า-เย็น รบกวนทั้งเวลาและสุขภาพจิต ซึ่งกฎหมายล่าสุดได้มีการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวเพื่อคุ้มครองลูกหนี้มากขึ้น
Subscription Banner for Article

ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้ง/วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง "จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้ หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการฟทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

ทวงหนี้แบบไหนถึงผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ยังกำหนดกฎเกณฑ์ในการทวงหนี้และสาระสำคัญดังนี้

1. มาตรา 3

  • ผู้ทวงถามหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือบุคคลที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ที่สำคัญ คือ หนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายด้วย หรือพูดง่าย ๆ คือ เจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ ได้แก่ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
  • ลูกหนี้ หมายถึง ลูกหนี้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา และผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย

2. มาตรา 9

เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ ในวันจันทร์-ศุกร์ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น.
การติดต่อตามประกาศนี้คือลูกหนี้ต้องรับทราบการทวงถามหนี้ด้วย โดยอ้างอิงตามความหมายของ "ติดต่อ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง การพูดจาเพื่อทำความตกลง, การสื่อสาร
ดังนั้น หากผู้ทวงถามหนี้ได้มีการทวงถามหนี้และลูกหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้แล้วผู้ทวงถามหนี้จะไม่สามารถสอบถามถึงการชำระหนี้กับลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ในวันเดียวกันนั้นได้อีก เช่น การถามว่า "ชำระหนี้แล้วหรือยัง" "อย่าลืมชำระหนี้นะ" การสอบถามบุคคลดังกล่าวอีกครั้งในทำนองเช่นว่านี้ถือเป็นการทวงถามหนี้เกินกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันตามประกาศดังกล่าว

3. มาตรา 11

ห้ามผู้ทางถามหนี้กระทำการในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
  • ข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
  • การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
  • การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน
ทวงถามแบบไหนนับเป็นการทวงหนี้

ทวงถามแบบไหนนับเป็นการทวงหนี้

– กรณีการทวงถามหนี้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ลูกหนี้อ่านข้อความการทวงถามหนี้แต่ไม่ตอบ ถือว่าเป็นการติดต่อและลูกหนี้ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบข้อความนั้นภายหลังจากที่ได้อ่านก็ตาม
– กรณีการทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ ถือว่าเป็นการติดต่อทวงถามหนี้ตามประกาศ โดยระบุว่า ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าวรับสายโทรศัพท์แล้วผู้ทวงถามหนี้ได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญโดยแสดงเจตนาในการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

DDproperty Tip

สรุปง่าย ๆ คือ ส่งข้อความทางไลน์ เปิดอ่าน หรือโทรไปทวง ลูกหนี้รับทราบ ถือว่าเป็นการทวงหนี้

ทวงถามแบบไหนไม่นับเป็นการทวงหนี้

ส่วนกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อทวงถามหนี้ตามประกาศ ได้แก่
– ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ แต่บุคคลดังกล่าวยังไม่รับสายโทรศัพท์
– ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าวได้รับสายแล้ว แต่กดวางสายโทรศัพท์ไปเสียก่อนได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญ
– กรณีการทวงถามหนี้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ลูกหนี้ไม่เปิดอ่านข้อความ

DDproperty Tip

สรุปง่าย ๆ คือ ส่งไลน์ ไม่เปิดอ่าน โทรไปไม่รับสสาย หรือรับแล้ว แต่สายก่อนจะมีการทวง ถือว่าไม่ได้ทวงหนี้

ฝ่าฝืนโดนมีโทษทั้งจำและปรับ

บุคคลใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจก่อนตกลงกู้ยืมกัน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา และเพิ่มความมั่นใจในการกู้ยืมนั้น ๆ
1. แชทยืม ยืมเงินผ่านแชท ไม่ว่าช่องทางไหน สามารถใช้แชทฟ้องผู้ยืมได้ แม้ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
2. สัญญากู้ยืม ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานกู้เงินเป็นหนังสือและลงลายมือ ถึงฟ้องร้องได้
3. ยืมปากเปล่า ไม่มีแชท ไม่มีหนังสือสัญญา มีแต่บทสนทนา จะฟ้องร้องไม่ได้
2 วิธีทำหลักฐานการกู้ยืมเงิน
1. กู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท กฎหมายกำหนดให้มีสัญญากู้ยืมเงิน และลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม หากไม่มีจะฟ้องร้องให้ชดใช้คืนไม่ได้
2. กู้ยืมเงินไม่เกิน 2,000 บาท กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำสัญญากู้ยืมเงิน แม้เป็นการยืมเงินปากเปล่าก็สามารถฟ้องร้องได้
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
การทวงหนี้ที่เข้าข่ายกฎหมายดังกล่าวจะหมายถึงการทวงหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ไม่รวมถึงการทวงหนี้ทั่วไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัณฑิตการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมได้ที่นี่
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์