2 กรณีเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดิน มีขั้นตอนอย่างไร

DDproperty Editorial Team
2 กรณีเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดิน มีขั้นตอนอย่างไร
การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินไม่ใช่เรื่องยาก หรือมีขั้นตอนวุ่นวาย โดยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินสามารถเพิ่มเชื่อบุคคลอื่นในโฉนดที่ดินของตนเองได้ โดยที่กรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ ส่วนการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งคือ เป็นมรดกแล้วส่งต่อให้ทายาททางกฎหมายหรือทายาทโดยธรรม ลองมารู้จักวิธีการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินแต่ละแบบกันได้ที่นี่
รวมประกาศขายโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

สามารถเพิ่มชื่อใครในโฉนดที่ดินได้บ้าง

การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินในรูปแบบกรรมสิทธิ์รวมนั้น เจ้าของที่ดินสามารถเพิ่มชื่อให้กับลูก, สามี-ภรรยา, พี่-น้อง รวมถึงญาติได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินที่ต่างกัน
ขณะที่การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินในรูปแบบมรดก ในทางกฎหมายจะตกทอดแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมที่เจ้าของมรดกทำไว้ นั่นคือทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรม ซึ่งมี 7 ลำดับ ดังนี้
1. ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)
2. ภรรยาหรือสามี (ต้องได้จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น)
3. บิดาและมารดา
4. พี่น้องร่วมสายเลือด ทั้งบิดาและมารดาเดียวกัน
5. พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน
6. ปู่ ย่า ตา ยาย
7. ลุง ป้า น้า อา

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอรับมรดกเพื่อเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดิน

 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร
 • พินัยกรรม (ถ้ามี)
 • ถ้าผู้ขอ ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร
 • กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 • ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง
 • ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ

ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก หลักฐานที่ต้องนำไป

 • คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก
 • ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
เพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินต้องทำอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินต้องทำอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เนื่องจากการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินทั้งแบบที่เจ้าของที่ดินยังมีชีวิตอยู่และในรูปแบบมรดกที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตแล้วจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. กรณีที่เจ้าของที่ดินยังมีชีวิตอยู่

พ่อหรือแม่ยกให้ลูกชอบด้วยกฎหมาย
0.5%
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท
0.5%
ไม่เสีย
พ่อยกให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (พ่อแม่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน)
0.5%
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันได จากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
0.5%
3.3% จากราคาประเมิน
ยกให้กับญาติคนอื่นที่ไม่ใช่ลูก
2%
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันได จากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
0.5%
3.3% จากราคาประเมิน

2. กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิตแล้ว เป็นมรดกตกทอด

ทายาท
บุคคลธรรมดา
ทายาท
บุคคลธรรมดา
ส่วนเกินมูลค่า 100 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่า 100 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่า 20 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่า 10 ล้านบาท
อัตราภาษี 5%
อัตราภาษี 10%
อัตราภาษี 5%
อัตราภาษี 5%
โดยการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินในรูปแบบมรดกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท
 • ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ 50 บาท
 • ค่าจดทะเบียนโอนมรดก 2% ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 0.5%
ค่าโอนที่ดินต้องจ่ายเท่าไหร่

ค่าโอนที่ดินต้องจ่ายเท่าไหร่

ขั้นตอนการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินมีอะไรบ้าง

สำหรับการเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดิน จะมีขั้นตอนและวิธีการคล้ายกับการโอนที่ดิน ซึ่งนอกเหนือจากการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้แล้ว จะมีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่กรมที่ดิน ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน จากนั้นรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. รอตามคิว โดยเมื่อถึงคิวเจ้าหน้าที่จะเรียก ผู้รับและผู้โอน จะต้องไปเซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่พนักงานกรมที่ดิน จะทำการประเมินทุนทรัพย์ และคำนวณค่าธรรมเนียมการโอน ตามอัตราค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินที่ได้กล่าวไปแล้วด้านบน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจะทำงานมอบใบคำนวณค่าโอนให้ เพื่อให้ไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน
4. นำใบคำนวณค่าโอนไปชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินที่ฝ่ายการเงิน เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน 2 ใบ ได้แก่ ใบสีฟ้า และ ใบสีเหลืองโดยให้นำใบสีเหลืองคืนแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ผู้ขายทำการถ่ายสำเนาให้กับผู้ซื้อ 1 ชุด
5. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิมพ์สลักหลังโฉนด ผู้โอนต้องรอรับโฉนดที่ดินมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย ทด.13 ให้กับผู้รับ ซึ่งก็จะนับว่าเป็นการเสร็จสิ้นการโอนที่ดินเรียบร้อย โดยโฉนดได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้รับเรียบร้อยแล้ว
กล่าวโดยสรุป การเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแต่รูปแบบจะแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำถามยอดนิยม

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรม มี 7 อันดับ ได้แก่ 1.ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ) 2.ภรรยาหรือสามี (จดทะเบียนสมรส) 3.บิดา-มารดา 4.พี่น้องร่วมสายเลือด ทั้งบิดา-มารดาเดียวกัน 5.พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 6.ปู่ ย่า ตา ยาย 7.ลุง ป้า น้า อา