โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน น.ส.4, น.ส.3 ก., น.ส.3, น.ส.3 ข. ต่างกันอย่างไร

DDproperty Editorial Team
โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน น.ส.4, น.ส.3 ก., น.ส.3, น.ส.3 ข. ต่างกันอย่างไร
โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน แสดงถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่อยู่อาศัย ส่วนโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้น ๆ และเป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้เมื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ดังนั้นก่อนสร้างบ้านจะต้องมีโฉนดที่ดินเสียก่อนถึงจะก่อสร้างได้ หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน ก็จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เนื่องจากมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ที่คิดจะซื้อบ้าน สร้างบ้าน ซื้อที่ดิน ไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือซื้อเพื่อลงทุน จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดบ้านพร้อมที่ดินเสียก่อน

โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน คืออะไร

กรมที่ดินได้ให้คำจำกัดความ โฉนด คือ เอกสารสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนโฉนดบ้านพร้อมที่ดิน แม้จะไม่ได้มีคำจำกัดความตายตัว แต่จากคำจำกัดความของโฉนดที่ดินข้างต้น อธิบายได้ว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เรียกว่า โฉนดบ้านพร้อมที่ดินนั้น เป็นเอกสารซึ่งบ่งบอกถึงสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ การครอบครอง และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ โดยจะมีชื่อเจ้าของสลักอยู่ด้านหลังโฉนดบ้านพร้อมที่ดินฉบับนั้น และยังมีหน้าที่ในการจ่ายภาษี เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้ และอื่น ๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน ประเภทไหนดี

ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือซื้อที่ดิน ควรรู้ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเสียก่อน โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน ประเภทไหนดี มีกี่ประเภท เนื่องจากปัจจุบันโฉนดที่ดิน ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท มีทั้งแบบเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินและเอกสารสิทธิที่ดิน โดยประเภทที่ดินที่สามารถซื้อขายได้ คือ ต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ชัดเจนเท่านั้น
โฉนดที่ดินประเภท
น.ส.4โฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
น.ส.3 ก.หนังสือรับรองการทำประโยชน์
น.ส.3หนังสือรับรองการทำประโยชน์
น.ส.3 ข.หนังสือรับรองการทำประโยชน์
โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน น.ส.4, น.ส.3 ก., น.ส.3, น.ส.3 ข. ต่างกันอย่างไร

เอกสารสิทธิ์ น.ส.4 (โฉนดครุฑแดง)

น.ส.4 เป็นประเภทโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป น.ส.4 สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยความเก่าใหม่ของโฉนดที่ดิน น.ส.4 สามารถดูได้จากอักษรท้ายของรหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน รู้จักโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. คืออะไร โฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. ใช้ซื้อขายที่ดินได้ไหม นอกจากโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. ยังมี น.ส.4 ก. ซึ่งเป็นประเภทโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่สุด เก่ากว่า น.ส.4 จ.
หากมีซื้อขาย ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ

เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. (โฉนดครุฑเขียว)

น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ระวางที่ดินและรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนแล้ว และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ตามปกติ แต่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริง ๆ ผู้ครอบครองสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (โฉนดครุฑดำ)

น.ส.3 เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่ยังไม่มีระวางที่ดิน เช่นเดียวกับ น.ส.3 ข. ซึ่งยังไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ๆ อาจใช้การอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ในบริเวณนั้นเพื่อเขียนร่างแผนที่ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ จนกว่าจะได้รับรองเขตที่ดินอย่างถูกต้อง
น.ส.3 นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ ส่วน น.ส.3 ข. เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองให้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะมีการสอบเขตชัดเจน จึงสามารถนำไปขอออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

ประโยชน์ของโฉนดบ้านพร้อมที่ดิน

เมื่อมีโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถซื้อขาย โอน เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย การมีโฉนดบ้านพร้อมที่ดินยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน เช่น
1) แสดงถึงการเป็นผู้ครอบครองบ้านพร้อมที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักฐาน
2) ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดิน
3) รู้ตำแหน่งแหล่งที่ตั้ง ตลอดจนขอบเขตและจำนวนเนื้อที่ของบ้านพร้อมที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง
4) สามารถระงับการทะเลาะวิวาท การโต้แย้ง หรือแย่งสิทธิในบ้านพร้อมที่ดินหรือการรุกล้ำแนวเขตที่ดินได้
5) ใช้เป็นหลักฐานแสดงทุนทรัพย์หรือหลักประกันในการขอสินเชื่อ และกู้ยืมเงิน
เอกสารกู้ซื้อบ้านควรมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้ซื้อบ้านควรมีอะไรบ้าง

นอกจากข้อมูลข้างต้น อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก่อนซื้อที่ดิน หรือซื้อบ้าน คือ ต้องไม่ลืมตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นโฉนดที่ดินปลอมหรือไม่ เพราะมีบางกรณีที่มีการแอบอ้างขายโฉนดจริง แต่ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของตัวจริง หรือเป็นที่ดินที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ ติดจำนอง ไม่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย และอีกหลายข้อควรระวัง อ่านข้อแนะนำในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน เพิ่มเติมได้
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า