ใบ 50 ทวิ สำคัญแค่ไหน ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์อย่างไร

DDproperty Editorial Team
ใบ 50 ทวิ สำคัญแค่ไหน ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์อย่างไร
ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีทุกปี หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำ สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องภาษี มาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ใบ 50 ทวิคืออะไร สำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ใบ 50 ทวิ คืออะไร

ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ หนังสือที่ผู้จ่ายเงินซึ่งได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เป็นหลักฐานการหักภาษี อาจถูกเรียกได้หลายแบบ เช่น ใบ 50 ทวิ, ใบหัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรอง 50 ทวิ
สำหรับผู้รายได้ต้องจ่ายภาษี แต่หากรัฐเก็บภาษีทีเดียวปีละครั้ง ก็อาจจะเป็นภาระก้อนใหญ่เกินไปสำหรับผู้จ่ายภาษี หรือเกิดการเลี่ยงภาษีขึ้นมา จึงมีการหักถาษีส่วนหนึ่งจากรายได้ หรือที่เรียกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งรายละเอียดการหักภาษีจะระบุไว้ในใบ 50 ทวิ
ตัวอย่างใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตัวอย่างใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มา: เว็บไซต์กรมสรรพากร

ใบ 50 ทวิ จะได้รับเมื่อไหร่

1. กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บำเหน็จ ฯลฯ

ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานระหว่างปี ใบ 50 ทวิ จะถูกออกให้แก่ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน

2. กรณีจ่ายเงินได้อื่น ๆ ฟรีแลนซ์

ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ใบ 50 ทวิ เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) ดังนั้น หากเลยกำหนดที่ควรจะได้ใบ 50 ทวิจากบริษัท แนะนำให้รีบติดต่อสอบถามแผนกบุคคลทันที หรือกรณีฟรีแลนซ์ติดต่อผู้จ่ายเงิน

ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร

ใบ 50 ทวิ แต่ละใบ จะมีมูลค่าเท่ากับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ระบุ ดังนั้น เมื่อได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
1. ตรวจสอบจำนวน โดยจะต้องได้รับใบ 50 ทวิ 2 ฉบับ ที่มีข้อความกำกับทั้ง 2 ฉบับเหมือนกัน ตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับการแสดงรายการภาษี
 • ฉบับที่ 2 สำหรับให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องอาจเกิดปัญหาตอนนำไปใช้ลดหย่อนภาษี หรือขอคืนภาษีตอนสิ้นปีได้
 • ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงิน (ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน (ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
 • จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักและนำส่งไว้
 • ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ใบ 50 ทวิ มีประโยชน์อย่างไร

1. สามารถนำไปยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) กับกรมสรรพากร เพื่อลดหย่อนภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปีได้ หรือในกรณีที่ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปน้อยกว่าที่ต้องจ่ายจริง ก็จะต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่ม
2. ในกรณีที่ถูกหักภาษีไว้มากกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระทั้งปี ก็สามารถใช้ใบ 50 ทวิ ยื่นเพื่อขอคืนภาษีได้
นอกจากใบ 50 ทวิ จะเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีแล้ว ในบางกรณียังสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงฐานะหรือความมั่นคงทางการเงินแก่สถาบันการเงิน เช่น ขอทำบัตรเครดิต สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ใบ 50 ทวิ จึงถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่เมื่อได้รับมาแล้ว ต้องเก็บไว้ให้ดี
ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน

ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน

ใบ 50 ทวิ หาย ทำอย่างไร

ในกรณีที่ได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว แต่ทำหาย การขอใบ 50 ทวิ ใบใหม่ จะต้องติดต่อขอรับจากผู้จ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถติดต่อขอที่กรมสรรพากร ตามที่หลายคนยังเข้าใจผิดกัน
หรือหากใบ 50 ทวิ ฉีกขาด/ชำรุด ผู้รับเงินสามารถขอให้ผู้จ่ายเงินออกใบแทนใบ 50 ทวิให้ได้ โดยถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์เอกสารสําเนาคู่ฉบับ ซึ่งผู้ออกใบ 50 ทวิ เก็บไว้ และเขียนข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ด้านบนของเอกสาร จากนั้นลงลายมือชื่อรับรอง

ยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ดีอย่างไร

5 ข้อดีของการยื่นภาษีออนไลน์รายละเอียด
ประหยัดประหยัดพลังงาน เวลาและค่าใช้จ่าย
ตรวจสอบได้มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ขยายเวลายื่นแบบขยายเวลายื่นแบบ/ชำระภาษีไปอีก 8 วัน
สิทธิพิเศษคืนเงินเร็ว 15-30 วัน
เวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
กรมสรรพากรได้จัดทำระบบการยื่นภาษีแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการประชาชนสามารถยื่นภาษีได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่าน E-FILING ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและยังมีประโยชน์ ดังนี้
1. ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
2. โปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น ตามที่กรอกไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที
3. ได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบทุกประเภท ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564-31 มกราคม 2567 และหากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ ให้ขยายเวลายื่นแบบ และชำระภาษีออกไปอีก 1 วัน
ในปี 2566 สามารถยื่นออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566
4. ได้รับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม คืนเร็วภายใน 15-30 วัน
5. เปิดบริการไม่เว้นวันหยุดราชการ
– บริการยื่นแบบ
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91/94 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ยื่นแบบอื่น ๆ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบริการ 06.00-22.00 น. ของทุกวัน
– บริการชำระภาษี
 • ช่องทาง E-Payment (Online Realtime) เปิดบริการ 06.00-22.00 น. ของทุกวัน
 • Internet Credit Card: ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการ 06.00-22.00 น., ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการ 06.00-20.30 น., ธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดให้บริการ 06.00-20.00 น. และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้บริการ 06.00-20.30 น.
 • ATM on Internet เปิดให้บริการ 06.00-22.00 น.
 • ATM เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
 • บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกสต์ เปิดให้บริการ 06.00-22.00 น.
 • Mobile Banking เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
 • Internet Banking เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
 • QR Code เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
ใบ 50 ทวิ เป็นเอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน กรณีขอสินเชื่อบ้าน-คอนโดกับทางธนาคาร สำหรับใครที่วางแผนขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย นอกจากเอกสารทั่วไปแล้ว เอกสารแสดงรายได้ หรือใบ 50 ทวิ ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

ใบ 50 ทวิ คืออะไร

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ หนังสือที่ผู้จ่ายเงินซึ่งได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เป็นหลักฐานการหักภาษี

สามารถนำไปยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.91/90) เพื่อลดหย่อนภาษี หรือยื่นขอคืนภาษีได้ รวมทั้งเป็นเอกสารยืนยันรายได้เพื่อขอสินเชื่อบ้าน-คอนโด

ขอใบ 50 ทวิ ใบใหม่ ต้องติดต่อขอรับจากผู้จ่ายเงินเท่านั้น หรือหากใบ 50 ทวิ ฉีกขาด/ชำรุด ผู้รับเงินสามารถขอให้ผู้จ่ายเงินออกใบแทนใบ 50 ทวิให้ได้