ใบ 50 ทวิ สำคัญแค่ไหน ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์อย่างไร

ใบ 50 ทวิ สำคัญแค่ไหน ใช้ยื่นลดหย่อนภาษีออนไลน์อย่างไร

ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีทุกปี หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำ สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องภาษี มาทำความเข้าใจกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ใบ 50 ทวิคืออะไร สำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

Subscription Banner for Article

 

ใบ 50 ทวิ คืออะไร

ใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ หนังสือที่ผู้จ่ายเงินซึ่งได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้กับผู้รับเงินซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เป็นหลักฐานการหักภาษี อาจถูกเรียกได้หลายแบบ เช่น ใบ 50 ทวิ, ใบหัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรอง 50 ทวิ

สำหรับผู้รายได้ต้องจ่ายภาษี แต่หากรัฐเก็บภาษีทีเดียวปีละครั้ง ก็อาจจะเป็นภาระก้อนใหญ่เกินไปสำหรับผู้จ่ายภาษี หรือเกิดการเลี่ยงภาษีขึ้นมา จึงมีการหักถาษีส่วนหนึ่งจากรายได้ หรือที่เรียกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งรายละเอียดการหักภาษีจะระบุไว้ในใบ 50 ทวิ

 

ตัวอย่างใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างใบ 50 ทวิ หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มา: เว็บไซต์กรมสรรพากร

 

ใบ 50 ทวิ จะได้รับเมื่อไหร่

1. กรณีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า บำเหน็จ ฯลฯ 

ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปีที่มีการหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกจากงานระหว่างปี ใบ 50 ทวิ จะถูกออกให้แก่ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน

 

2. กรณีจ่ายเงินได้อื่น ๆ ฟรีแลนซ์

ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ใบ 50 ทวิ เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) ดังนั้น หากเลยกำหนดที่ควรจะได้ใบ 50 ทวิจากบริษัท แนะนำให้รีบติดต่อสอบถามแผนกบุคคลทันที หรือกรณีฟรีแลนซ์ติดต่อผู้จ่ายเงิน 

 

ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร

ใบ 50 ทวิ แต่ละใบ จะมีมูลค่าเท่ากับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ระบุ ดังนั้น เมื่อได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

1. ตรวจสอบจำนวน โดยจะต้องได้รับใบ 50 ทวิ 2 ฉบับ ที่มีข้อความกำกับทั้ง 2 ฉบับเหมือนกัน ตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 • ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับการแสดงรายการภาษี
 • ฉบับที่ 2 สำหรับให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องอาจเกิดปัญหาตอนนำไปใช้ลดหย่อนภาษี หรือขอคืนภาษีตอนสิ้นปีได้

 • ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงิน (ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน (ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
 • จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักและนำส่งไว้
 • ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

 

ใบ 50 ทวิ มีประโยชน์อย่างไร

1. สามารถนำไปยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) กับกรมสรรพากร เพื่อลดหย่อนภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปีได้ หรือในกรณีที่ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปน้อยกว่าที่ต้องจ่ายจริง ก็จะต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่ม

ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน

Guide

ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ทำไมขอคืนภาษี แต่ไม่ได้รับเงิน

2. ในกรณีที่ถูกหักภาษีไว้มากกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระทั้งปี ก็สามารถใช้ใบ 50 ทวิ ยื่นเพื่อขอคืนภาษีได้

นอกจากใบ 50 ทวิ จะเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีแล้ว ในบางกรณียังสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงฐานะหรือความมั่นคงทางการเงินแก่สถาบันการเงิน เช่น ขอทำบัตรเครดิต สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ใบ 50 ทวิ จึงถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่เมื่อได้รับมาแล้ว ต้องเก็บไว้ให้ดี 

 

ใบ 50 ทวิ หาย ทำอย่างไร

ในกรณีที่ได้รับใบ 50 ทวิ มาแล้ว แต่ทำหาย การขอใบ 50 ทวิ ใบใหม่ จะต้องติดต่อขอรับจากผู้จ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถติดต่อขอที่กรมสรรพากร ตามที่หลายคนยังเข้าใจผิดกัน

หรือหากใบ 50 ทวิ ฉีดขาด/ชำรุด ผู้รับเงินสามารถขอให้ผู้จ่ายเงินออกใบแทนใบ 50 ทวิให้ได้ โดยถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์เอกสารสําเนาคู่ฉบับ ซึ่งผู้ออกใบ 50 ทวิ เก็บไว้ และเขียนข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ด้านบนของเอกสาร จากนั้นลงลายมือชื่อรับรอง

 

ยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ดีอย่างไร

ประหยัด

ประหยัดพลังงาน เวลาและค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบ

โปรแกรมช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

ขยายเวลา

ขยายเวลายื่นแบบ/ชำระภาษีไปอีก 8 วัน

สิทธิพิเศษ

คืนเงินเร็ว 15-30 วัน

เปิดบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กรมสรรพากรได้จัดทำระบบการยื่นภาษีแบบออนไลน์  เพื่อให้บริการประชาชนสามารถยื่นภาษีได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่าน E-FILING  ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและยังมีประโยชน์ ดังนี้

1. ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

2. โปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น ตามที่กรอกไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที

3. ได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบทุกประเภท ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564-31 มกราคม 2567 และหากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ ให้ขยายเวลายื่นแบบ และชำระภาษีออกไปอีก 1 วัน

4. ได้รับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม คืนเร็วภายใน 15-30 วัน

5. เปิดบริการไม่เว้นวันหยุดราชการ

- บริการยื่นแบบ

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91/94 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ยื่นแบบอื่น ๆ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบริการ 06.00-22.00 น. ของทุกวัน

- บริการชำระภาษี

 • ช่องทาง E-Payment (Online Realtime), ATM บนอินเทอร์เน็ต เปิดบริการ 06.00-22.00น. ของทุกวัน
 • ช่องทางอื่น ๆ เปิดบริการเป็นไปตามเวลาของหน่วยรับชำระภาษี

- บริการอื่น ๆ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ใบ 50 ทวิ เป็นเอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน กรณีขอสินเชื่อบ้าน-คอนโดกับทางธนาคาร สำหรับใครที่วางแผนขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย นอกจากเอกสารทั่วไปแล้ว เอกสารแสดงรายได้ หรือใบ 50 ทวิ ก็ต้องเตรียมให้พร้อม

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍