บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด (ALLPROPERTY MEDIA CO., LTD)

 

ข้อกำหนดการซื้อ (TERMS OF PURCHASE)

แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2564

1. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อทั้งหมด

1.1 ทั่วไป

1.1.1  โดยการจัดซื้อ การประเมินหรือการใช้ “สินค้า” ใด ๆ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) จาก “เอพีเอ็ม” (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) “ท่าน” (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) จัดทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ “เรา” (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)
ซึ่งประกอบด้วย: 

(ก) “ใบสั่งขาย” (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

(ข)  “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) รวมทั้ง หมวดที่ 1 นี้ (“ข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อทั้งหมด”) พร้อมทั้งข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้บังคับกับประเภทของ “สินค้า” ที่ “ท่าน” ซื้อ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้อง ข้างล่างนี้ โดยอ้างอิงเฉพาะเจาะจงถึง “สินค้า” ดังกล่าว

(ค)  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “ข้อกำหนดการบริการ” “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” และ “แนวทางการโฆษณาและเนื้อหา” (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) ที่ใช้บังคับกับ “สินค้า” ที่ “ท่าน” ซื้อ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวไป) และ

(ง)  ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ “เอพีเอ็ม” อาจระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งใช้บังคับกับ “การซื้อสินค้าบางรายการ” (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เผยแพร่ไว้บน “แพลตฟอร์ม” และ/หรือ “เอเย่นต์เน็ต” (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้))

(เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนด”)

1.1.2  “ท่าน” ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติ และตกลงปฏิบัติตาม “ข้อกำหนด” เสมอ

1.1.3  ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันใด ๆ ระหว่าง “ข้อกำหนด” เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น “ข้อกำหนด” ให้ใช้บังคับตามลำดับก่อนหลังที่ระบุไว้ในข้อ 1.1.1 ข้างต้น

1.1.4  “เอพีเอ็ม” อาจแก้ไขเพิ่มเติม “ข้อกำหนด” ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวไปยัง “ท่าน” “ข้อกำหนด” ที่แก้ไขเพิ่มเติมจะระบุไว้บน “แพลตฟอร์ม” หรือ “เอเย่นต์เน็ต” (ตามที่ใช้บังคับ) “ข้อกำหนด” ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ “เรา” ได้แสดงไว้   ท่านควรตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติม “ข้อกำหนด” อยู่เสมอ ก่อนที่จะใช้ “สินค้า” ใดๆ หรือเข้าทำรายการใด ๆ บน “แพลตฟอร์ม” หรือ “เอเย่นต์เน็ต” หรือกับ “เอพีเอ็ม” “ท่าน” สละสิทธิใด ๆ โดยชัดแจ้งในการได้รับคำบอกกล่าวที่เฉพาะเจาะจงถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวโดยทางอีเมล์ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นใด หาก “ท่าน” ยังคงใช้งาน “แพลตฟอร์ม” และ/หรือ “สินค้า” ใด ๆ อย่างต่อเนื่อง หลังจากการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ บน “แพลตฟอร์ม” ให้ถือว่า “ท่าน” ได้ยอมรับ “ข้อกำหนด” ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

1.1.5  “ข้อกำหนด” ประกอบขึ้นเป็นข้อสัญญาทั้งปวงระหว่าง “เอพีเอ็ม” และ “ท่าน” เกี่ยวกับสาระสำคัญของ “ข้อกำหนด” และให้ยกเลิกข้อตกลง การปรึกษาหารือกัน การรับรองและการรับประกันใดๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา)

1.1.6  เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อกำหนด” บุคคลใด ๆ ที่มิใช่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งของ “ข้อกำหนด” ไม่มีสิทธิใด ๆ ก็ตามภายใต้ “ข้อกำหนด”

1.2 บทนิยามคำศัพท์

1.2.1 ใน “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ เว้นแต่บริบทของประโยคจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น:

“การโฆษณา” หรือ “รายการ” หมายถึง รายการหรือข้อมูลโฆษณาใด ๆ ซึ่งได้ระบุไว้โดย “ท่าน” เอง หรือในนามของ “ท่าน” โดยผ่าน “เอพีเอ็ม” บน “แพลตฟอร์ม” หรือในสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์อื่นใด (รวมทั้ง “จดหมายข่าว”) ซึ่งโฆษณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อการพักอาศัย หรือการพาณิชย์) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสร้างตราสินค้าของบริษัท บริการของท่านในฐานะเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือบริการหรือสินค้าอื่นใดที่ “เอพีเอ็ม” อาจอนุญาตให้ “ท่าน” โฆษณาหรือส่งเสริมการขายได้เป็นครั้งคราวไป เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “การโฆษณา” หรือ “รายการ” ให้รวมถึงการโฆษณา รายการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ “ท่าน” ให้อำนาจหรือร้องขอ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา) ให้ “เอพีเอ็ม” ตีพิมพ์หรืออัพโหลดไว้ในนามของ “ท่าน” เอง โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของท่านหรือข้อมูลที่ “ท่าน” ได้ให้ไว้กับ “เอพีเอ็ม” หรือ สั่งการให้ “เอพีเอ็ม” ใช้

“แนวทางการโฆษณาและเนื้อหา” หมายถึง แนวทางการโฆษณาและเนื้อหา ระบุไว้บน “เอเย่นต์เน็ต” (https://agentnet.ddproperty.com/en/ex_guidelines)

“บริการโฆษณา” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 3

“เอเย่นต์เน็ต” หมายถึง แพลตฟอร์มที่ตัวแทนสร้างและบริหารบัญชี “ddpproperty.com” ข้อความและรายการที่เข้าถึงได้โดยผ่าน https://agentnet.ddproperty.com/ex_login

“เอพีเอ็ม” หมายถึง บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้มีเดีย จำกัด และ (ถ้าบริบทของประโยคกำหนดไว้เช่นนั้น) ให้รวมถึง บริษัทในเครือ ผู้สืบตำแหน่ง ผู้รับอนุญาตและผู้รับโอน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น สมาชิก ผู้จัดการ พนักงานและตัวแทนของ “เอพีเอ็ม”

“ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงเครื่องหมายไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นความลับ โดยชัดแจ้ง หรือได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นความลับ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลลับที่มีอยู่หรือระบุไว้ใน “สินค้า” ข้อมูลลับทั้งหมดที่ “ท่าน” ได้รับจากการฝึกอบรม โครงสร้างธุรกิจ ตัวแบบทางการเงิน นโยบายการกำหนดราคา กลยุทธ์การตลาด รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าและพนักงาน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ “เอพีเอ็ม” (ถ้ามี)

“เนื้อหา” หมายถึง เนื้อหาและข้อมูลของ “โฆษณา” และเนื้อหาและคำชี้แนะอื่นใดที่ “ท่าน” จัดหาไว้ให้ “เอพีเอ็ม” ตามที่ “เอพีเอ็ม” กำหนดไว้ตามสมควร เพื่อตีพิมพ์ “โฆษณา” ของท่าน หรือทำให้ “ท่าน” สามารถใช้หรือเข้าถึง “สินค้า” ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “เนื้อหา” ให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เนื้อหาที่อัพโหลดไว้บน “แพลตฟอร์ม” และเผยแพร่โดยผ่าน “บริการ อีดีเอ็ม และ เอสเอ็มเอส”

“เนื้อหาเกี่ยวกับลูกค้า” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 4.3

“อีดีเอ็ม” หมายถึง บริการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับโดยตรง โดย “เอพีเอ็ม”

“บริการ อีดีเอ็ม และ เอสเอ็มเอส” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 5.1

“สินค้าของ ฟาสต์คีย์” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.1

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ครอบจักรวาล สื่อทั้งหมด ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือทำขึ้นในอนาคต สำหรับทุกรุ่นและองค์ประกอบ ในทุกภาษา และสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของสิทธิดังกล่าว) ที่เกดขึ้นภายใต้กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี สัญญา หรือเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะสมบูรณ์หรือจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):

(ก) การยื่นขอลิขสิทธิ์ทั้งหมด การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และสิทธิการดัดแปลง

(ข)  สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ และการยื่นขอจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

(ค)  สิทธิเกี่ยวกับการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลลับ

(ง)  สิทธิที่คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในบทนิยามคำศัพท์นี้ และสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่มีรูปร่าง และ

(ค) การแบ่ง ความต่อเนื่อง การต่ออายุ การออกใหม่ และการยืดระยะเวลาของบทบัญญัติข้างต้น (ถ้ามีและเพียงเท่าที่ใช้บังคับ) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล ออกให้หรือได้มาในภายหลัง

“เนื้อหาทางการตลาด” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 5.2

“จดหมายข่าว” หมายถึง จดหมายข่าวหรือประกาศใด ๆ ที่ “เอพีเอ็ม” อาจจัดหาไว้โดยผ่านสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์ใด ๆ เป็นครั้งคราวไป ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข่าวประจำวันเกี่ยวกับตลาดของ “เอพีเอ็ม” คู่มือตัวแทน และบล็อกเกี่ยวกับทรัพย์สิน

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ ddproperty.com, commercialguru.com.sg และ fastkey.propertyguru.com เว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป เว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นใด ที่ “เอพีเอ็ม” เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการ

“ราคา” หมายถึง ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับ “สินค้า”

“สินค้า” หมายถึง สินค้า บริการ แพ็คเกจ หรือการสมัครสมาชิกใด ๆ (หรือรวมกัน) ซึ่งเสนอโดย “เอพีเอ็ม” โดยผ่าน ตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาต หรือ “แพลตฟอร์ม” ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเข้าถึง “เอเย่นต์เน็ต” เพื่อบริหาร “รายการ” บน “แพลตฟอร์ม” การเข้าถึง fastkey.propertyguru.com และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่ง “เรา” ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะจัดหาให้กับ “ท่าน”

“การซื้อ” หมายถึง การซื้อ “สินค้า” จาก “เอพีเอ็ม” และ “สินค้าที่ซื้อ” ให้ตีความตามนั้น

“ข้อมูลการวิจัย” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.1

“ใบสั่งขาย” หมายถึง ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา อีเมล์ เอกสาร หรือการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง “ท่าน” ได้ลงลายมือชื่อหรือแสดงความตกลงของท่านไว้เป็นอย่างอื่น การสมัครสมาชิกหรือการสั่งซื้อ“สินค้า” ของเรา

“ข้อกำหนด” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 1.1.1

“ข้อกำหนดการซื้อ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

“ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 1.3.2

“เรา” หมายถึง บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้มีเดีย จำกัด

“เว็บเพจ” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 4.1

“บริการจัดทำเว็บไซต์” ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 4.1

“ท่าน” หมายถึง ลูกค้า (กล่าวคือ บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ซื้อ “สินค้า” และเข้าทำ “ข้อตกลง” กับ “เอพีเอ็ม”

1.2.2 ใน “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ เว้นแต่บริบทของประโยคจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น:

(ก)  “ซึ่งรวมถึง” ให้ตีความเป็น “ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง” (และถ้อยคำที่คล้ายคลึงกันนี้ให้ตีความในลักษณะเดียวกัน)

(ข)  “หมวดต่าง ๆ” หมายถึงหมวดต่าง ๆ ของ “ข้อกำหนดการซื้อ”

(ค)  บุคคล ให้รวมถึง ปัจเจกบุคคล องค์กร บริษัท และบรรษัทซึ่งมิได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น 

(ง)  บทบัญญัติของกฎหมาย เป็นการอ้างถึงบทบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตราขึ้นใหม่เป็นครั้งคราวไป และ

(จ)  ถ้อยคำที่แสดงความหมายเป็นพหูพจน์ ให้รวมถึงถ้อยคำที่แสดงความหมายเป็นเอกพจน์ และ ถ้อยคำที่แสดงความหมายเป็นเอกพจน์ ให้รวมถึงถ้อยคำที่แสดงความหมายเป็นพหูพจน์

1.3 การซื้อสินค้า

1.3.1  “สินค้า” ทั้งหมด ต้องซื้อโดยผ่าน “แพลตฟอร์ม” หรือโดยผ่านตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาต ของ “เอพีเอ็ม” เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ข้อกำหนด” ให้ใช้บังคับกับ“การซื้อ” ซึ่งจัดทำขึ้นทั้งโดยผ่าน “แพลตฟอร์ม” และโดยผ่านตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาต ของ “เอพีเอ็ม” “ท่าน” ยอมรับเพิ่มเติมว่า “สินค้า” อาจรวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการติดต่อสื่อสารจาก “เรา” รวมถึงอีเมล์ ข้อความ จดหมายข่าว และประกาศอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ

1.3.2  “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า (เว้นแต่ “เอพีเอ็ม” ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น) “สินค้า” ใด ๆ ที่ “ท่าน” ซื้อจาก “เอพีเอ็ม” มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา (i) กรณีของแพ็คเกจการสมัครเป็นตัวแทน การมีสิทธิ และเครดิตโฆษณาที่เข้าถึงได้โดยผ่าน “เอเย่นต์เน็ต” 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ “ซื้อ” หรือ (ii) กรณีของ “สินค้า” ที่เกี่ยวข้องกับ “แม็ทเทอร์พอร์ท (Matterport)” ที่ซื้อจาก “เอพีเอ็ม” ไม่เกิน 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ “ซื้อ” (iii) กรณีของ “สินค้า” อื่นทั้งหมดที่ซื้อจาก “เอพีเอ็ม” 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อที่ระบุไว้ใน “ใบสั่งซื้อ” (“ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้”)  จะไม่มีการต่ออายุ “ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” สำหรับ “สินค้า” ใด ๆ เว้นแต่ท่านจะเลือกและซื้อการต่ออายุ

1.3.3  ในกรณีที่ “ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” หมดอายุลง “ท่าน” ไม่สามารถใช้ “สินค้า” ที่ท่านซื้อ และ “ท่าน” ต้องริบส่วนที่ยังไม่ใช้ของ “สินค้า” ดังกล่าวทันทีและโดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าว เว้นแต่ “เอพีเอ็ม” ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

โดยไม่คำนึงถึงการริบ “สินค้า” ใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “สินค้า” “ท่าน” ยังคงต้องรับผิดต่อค่าธรรมเนียม “สินค้า” ทั้งหมด และ “ท่าน” ไม่มีสิทธิขอคืนเงินใด ๆ หรือค่าชดเชยสำหรับ “สินค้า” ใด ๆ
ที่ยังไม่ใช้ หรือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “สินค้า” ที่ยังไม่ใช้ดังกล่าว จาก “เอพีเอ็ม” อันเป็นผลมาจากการริบดังกล่าว ถ้า “ท่าน” ซื้อ “สินค้า” อีกชิ้นหนึ่งหลังจาก “ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” หมดอายุลง สำหรับ “สินค้า” ครั้งก่อน “ท่าน” เข้าใจว่า “สินค้า” ใด ๆ ที่ยังไม่ใช้ หรือ “สินค้า” ที่ถูกริบ จะไม่ถูกรวมเข้ากับ “สินค้า” ใด ๆ ครั้งหลังที่ “ท่าน” ซื้อจาก “เอพีเอ็ม”

1.3.4  “ท่าน” ต้องรับผิดต่อการทำรายการทั้งหมดที่ใช้ “สินค้า” และ “ท่าน” ต้องไม่ใช้ “สินค้า” ไม่ว่าในทางใดซึ่งเป็นที่เสียหาย และ/หรือ เป็นอันตรายแก่ “เอพีเอ็ม” หรือบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน หรือลูกค้าของ “เอพีเอ็ม”

1.3.5  “สินค้า” ที่ “ท่าน” ซื้อเพื่อการใช้ของ “ท่าน” เองเท่านั้น และไม่สามารถขาย โอนสิทธิ หรือโอนให้บุคคลอื่นใด “ท่าน” ต้องไม่โอน มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง หรือโอนสิทธิหรือข้อผูกพันใด ๆ ของ “ท่าน” ภายใต้ “ข้อกำหนด” ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “เอพีเอ็ม” โดยไม่จำกัดหลักการทั่วไปของบทบัญญัติที่มีมาก่อนหน้านี้ ข้อตกลงที่มีขึ้นภายใต้“ข้อกำหนด” นี้ ให้มีผลผูกพันและเกิดผลเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและทายาทและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

1.3.6  “สินค้า” ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับ “สินค้า” อื่นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เว้นแต่ “เอพีเอ็ม” ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

1.4 การปรับปรุงราคาและสินค้า

1.4.1  “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิที่จะ

(ก)  ปรับปรุง “ราคา” ของ “สินค้า” ใด ๆ ของตนได้ทุกเมื่อ และโดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าไปยัง “ท่าน”

(ข)  เปลี่ยนแปลงประเภทและปริมาณของส่วนเสริม อุปกรณ์เสริม บริการ และ/หรือ “สินค้า” อื่นที่ “เอพีเอ็ม” อาจเสนอแก่ “ท่าน” เพิ่มเติม และ/หรือเสริมจากการซื้อ “สินค้า” ที่เฉพาะเจาะจงของ “ท่าน” ไม่ว่าในเวลาใด และ

(ค)  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก “สินค้า” ใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวไปยัง “ท่าน”

1.4.2  การเปลี่ยนแปลง “ราคาของเรา” สำหรับแพ็คเกจการสมัครเป็นตัวแทน การมีสิทธิ และเครดิตโฆษณาที่เข้าถึงได้โดยผ่าน “เอเย่นต์เน็ต” ให้ตีพิมพ์บน “แพลตฟอร์ม” หรือ “เอเย่นต์เน็ต”

1.5 การชำระเงินและการต่ออายุการสมัครสมาชิก

1.5.1  “ท่าน” ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดที่ครบกำหนดและต้องชำระ อันเกี่ยวเนื่องกับ “การซื้อของท่าน” ให้แก่ “เอพีเอ็ม” โดยผ่านวิธีการชำระเงินที่ “เอพีเอ็ม” ได้จัดหาไว้เป็นครั้งคราวไป “ท่าน” ยอมรับว่า “เอพีเอ็ม” มีหน้าที่เปิดใช้งานและอนุญาตให้ “ท่าน” ใช้ “สินค้า” เมื่อ “ท่าน” ได้ยอมรับและเห็นชอบกับ “ข้อกำหนด” และ “เอพีเอ็ม” ได้รับการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระอันเกี่ยวเนื่องกับ “การซื้อ” ที่จัดทำขึ้นแล้ว

1.5.2  “ท่าน” ต้องปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินและวันที่ครบกำหนดชำระที่ระบุไว้ใน “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” หรือ ตามที่ตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาตของ “เอพีเอ็ม” ได้แนะนำไว้ “เอพีเอ็ม” ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่ “ท่าน” ได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับวิธีการชำระเงิน

1.5.3  ถ้า “ท่าน” ชำระเงินโดยเช็คธนาคาร “ท่าน” เข้าใจว่าหลักฐานทางไปรษณีย์ของเช็คธนาคารไม่ถือเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อธนาคารใด ๆ ที่ “เอพีเอ็ม” เลือก สามารถหักบัญชีเช็คธนาคารดังกล่าวได้

1.5.4  “เอพีเอ็ม” ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ของเช็คธนาคารใด ๆ และ “ท่าน” ต้องรับผิดชำระค่าธรรมเนียมทางการบริหารใด ๆ ให้แก่ “เอพีเอ็ม” ซึ่ง “เอพีเอ็ม” ได้ก่อขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถหักบัญชีเช็คธนาคาร ได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม

1.5.5  “การซื้อ” ทั้งหมด ต้องมีหลักฐานใบแจ้งหนี้ “เอพีเอ็ม” อาจจัดส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง “ท่าน” โดยทางอีเมล์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ให้ถือว่า“ท่าน” ได้รับใบแจ้งหนี้ไว้แล้ว ณ เวลาที่ส่งผ่านในรูปแบบที่อ่านได้ ในกรณีที่ “ท่าน” ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ไม่ทำให้ “ท่าน” หลุดพ้นจากความรับผิดต่อการชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ครบกำหนดที่แสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ “ท่าน” ได้ทำการ “ซื้อ” โดยผ่านตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาตของ “เอพีเอ็ม” โปรดทำให้แน่ใจว่าตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ “ท่าน” เมื่อท่านได้ชำระเงินที่จำเป็นแล้ว “เอพีเอ็ม” ไม่รับพิจารณาสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ไม่มีหลักฐานใบแจ้งหนี้

1.5.6  ในกรณีที่การชำระเงินใด ๆ ที่ครบกำหนดชำระให้แก่ “เอพีเอ็ม” ได้รับหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินล่าช้าจะงอกเงยขึ้นและต้องชำระก่อนและหลังจากมีคำพิพากษา ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี หรืออัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำนวณเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ “เอพีเอ็ม” ได้รับการชำระเงินดังกล่าวจริง รวมทั้งค่าดอกเบี้ยดังกล่าว

1.5.7  ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมค่าภาษี “ท่าน” ต้องรับผิดชอบสำหรับการชำระค่าภาษี อากร หรือค่าภาษีเพิ่มพิเศษทั้งหมดที่ต้องชำระ เกี่ยวกับ “การซื้อของท่าน” ในอัตราและในลักษณะที่กฎหมายกำหนด

1.5.8  ในกรณีที่ “ท่าน” ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ครบกำหนดภายใต้ “ข้อกำหนด” ท่านยอมรับและตกลงว่า “เอพีเอ็ม” มีสิทธิดำเนินการดังกล่าวกับ “ท่าน” เพื่อคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เป็นหนี้อยู่กับ “เอพีเอ็ม” รวมทั้งเริ่มดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายกับ “ท่าน” สำหรับการคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว ท่านตำลงชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง “เอพีเอ็ม” ให้ปลอดภัยจากค่าฤชาธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซึ่ง “เอพีเอ็ม” อาจก่อขึ้นตามสมควรในการดำเนินการดังกล่าว

1.5.9  “เอพีเอ็ม” อาจออกสินเชื่อให้แก่ “ท่าน” เป็นครั้งคราวไป (เช่น สินเชื่อเพิ่มเติม สินเชื่อรายการใหม่ เป็นต้น) (ถ้ามี) ซึ่งอาจใช้บังคับ และถูกใช้เพื่อหักกลบลบหนี้ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับ “การซื้อ” ใด ๆ “ท่าน” จะได้รับแจ้งโดยการบอกกล่าวบน “เอเย่นต์เน็ต” หรือโดยทางอีเมล์ไปยัง “ท่าน” เกี่ยวกับประเภทของ “สินค้า” ซึ่งอาจมีการใช้สินเชื่อ “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา ปริมาณ และประเภทของสินเชื่อซึ่งอาจถูกใช้เพื่อหักกลบลบหนี้ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับ “การซื้อ” ดังกล่าวโดยอยู่ในดุลยพินิจของ “เอพีเอ็ม” แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใดระหว่าง “ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ทันทีและไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ การอ้างอิงถึง “ท่าน” การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสินเชื่อที่อาจถูกใช้เพื่อหักกลบลบหนี้ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับ “สินค้า” ต้องสามารถมองเห็นได้บน “เอเย่นต์เน็ต”

1.6 นโยบายการคืนเงิน

1.6.1  เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ ข้อผูกพันในการชำระเงินใด ๆ ที่มีอยู่ใน “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถคืนเงินได้สำหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ได้ชำระให้แก่ “เอพีเอ็ม”

1.6.2  “ท่าน” อาจยกเลิกแพ็คเกจการสมัครเป็นตัวแทน ภายใน 30 วันแรก หลังจากเริ่มระยะเวลาการสมัคร แต่ทั้งนี้ “ท่าน” เป็นผู้สมัครครั้งแรกของแพ็คเกจการสมัครเป็นตัวแทนของ “เอพีเอ็ม” และการสมัครของ “ท่าน” มีไว้สำหรับแพ็คเกจการสมัครในระดับ “เบื้องต้น” หรือ “มาตรฐาน” โดยแจ้งให้ “เอพีเอ็ม” ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุรายละเอียดของ (i) วิธีการคืนเงิน และ(ii) รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับ “เอพีเอ็ม” เพื่อประมวลผลการคืนเงิน (รวมทั้งเลขที่บัญชีธนาคาร (ถ้าประมวลผลการคืนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร) หรือผู้รับเงิน และวิธีการทางไปรษณีย์ (ถ้าประมวลผลการคืนเงินโดยเช็คธนาคาร)

1.6.3  การคืนเงินจะชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารที่ “ท่าน” จัดหาไว้ หรือชำระแก่ “ท่าน” โดยเช็คธนาคาร ซึ่งจะถูกส่งไปยังหรือรับไว้โดย “ท่าน” ถ้า “ท่าน” ไม่ระบุวิธีการทางไปรษณีย์ เช็คธนาคารจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยัง “ท่าน” โดยทางไปรษณีย์ธรรมดา จะไม่มีการชำระเงินคืนสำหรับการยกเลิกภายหลังจาก 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่ “ท่าน” สมัครสมาชิก หรือสำหรับส่วนเสริม อุปกรณ์เสริมตามดุลยพินิจ รวมทั้งสินเชื่อที่เป็นทางเลือก

1.6.4  “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า

(ก)  “เอพีเอ็ม” ไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่ “ท่าน” ก่อขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ “เอพีเอ็ม” ไม่สามารถประมวลผลการคืนเงิน เนื่องจาก “ท่าน” ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และ

(ข)  ข้อผูกพันของ “เอพีเอ็ม” ในการชำระเงินคืนได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วเมื่อได้โอนจำนวนเงินที่ชำระคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ “ท่าน” ได้จัดหาไว้ ในกรณีที่ชำระเงินคืนโดยเช็คธนาคาร ถือว่าข้อผูกพันของ “เอพีเอ็ม” ที่มีต่อ “ท่าน” ได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วเมื่อเช็คธนาคารถูกส่งไปยังหรือรับไว้โดย “ท่าน” (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ “ท่าน” ร้องขอให้จัดส่งเช็คธนาคารไปยัง “ท่าน” โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการรับส่งเอกสาร “ท่าน” ตกลงให้ “เอพีเอ็ม” หักจำนวนเงินที่จำเป็นจากเงินคืนดังกล่าว สำหรับเป็นค่าจัดส่งเช็คธนาคารไปยัง “ท่าน” โดยใช้วิธีการทางไปรษณีย์ที่“ท่าน”ต้องการ

1.7 การรับรองและการรับประกันของ “ท่าน”

1.7.1  “ท่าน” รับรองและรับประกันกับ “เรา” ว่า

(ก)  “ท่าน” ได้อ่านและตกลงผูกพันตนตาม “ข้อกำหนด” และ

(ข)  “ท่าน” มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีความสามารถทางกฎหมาย สิทธิ อำนาจและหน้าที่ที่จำเป็นในการจัดทำสัญญาที่มีผลผูกพัน หรือเห็นชอบกับ “ข้อกำหนด” เพื่อเข้าถึง “สินค้า”

1.8 ข้อผูกพันของ “ท่าน”

1.8.1  “ท่าน” ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดของ “ท่าน” ที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนด”

1.8.2  “ท่าน” ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ประมวลวิธีปฏิบัติ คำสั่ง คำบังคับและแนวทางทั้งหมดที่ใช้บังคับในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล

1.8.3  “ท่าน” ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการติดตั้งและการตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์ของ “ท่าน” (ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์) เพื่อให้แน่ใจว่า “ท่าน” สามารถเข้าถึง “สินค้า” ได้อย่างเต็มที่เสมอ

1.8.4  “ท่าน” ยอมรับว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและบริการเครือข่ายอื่น ๆ มีความไม่ปลอดภัยโดยเนื้อแท้ และ “เรา” ไม่สามารถรับประกันได้ถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตและบริการเครือข่ายอื่น “ท่าน” ควรดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็น (เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านของ “ท่าน” เป็นประจำ) เพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว และ “ท่าน” ต้องใช้ความพยายามของตนอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของ “ท่าน” โดยไม่ได้รับอนุญาต “ท่าน” ต้องแจ้งให้ “เรา” ทราบทันทีหาก “ท่าน” พบการใช้บัญชี รหัสประจำตัวผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของ “ท่าน” โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นใด “ท่าน” ต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การแฮ็คข้อมูล มอดส์ หรือวิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อเข้าถึง แกะรอย หรือเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ จาก “สินค้า” และ “ท่าน” ต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ซึ่งสกัดกั้น “แหล่งข้อมูล” หรือเก็บข้อมูลเป็นอย่างอื่นจากหรือโดยผ่าน “สินค้า”

1.8.5  “เรา” สงวนสิทธิที่จะกำหนดให้ “ท่าน” เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ ของ “ท่าน” เป็นครั้งคราวไป เรายังสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบติดตามจำนวนครั้งของการเข้าถึง รวมทั้งความถี่และระยะเวลาในการทำกิจกรรมของ “ท่าน” กับ “สินค้า” และ/หรือ ร้องขอให้ “ท่าน” จัดส่งข้อมูล

1.8.6  “เรา” ยังอาจสิ้นสุดการสมัครของท่าน สำหรับ “สินค้า” ในเวลาดังกล่าวที่ “ท่าน” ต้องการ ซึ่งได้มา โดยการควบรวมกิจการกับนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง (ในความคิดเห็นตามสมควรของ “เรา”) เป็นคู่แข่งของ “เรา” “ท่าน” ยังตกลงแจ้งให้ “เรา” ทราบทันทีถึงการควบรวมหรือการซื้อกิจการดังกล่าว ในกรณีที่ “ท่าน” ต้องการ ซึ่งได้มา โดยการควบรวมกิจการกับนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งลูกค้าปัจจุบัน ต้องมีการเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดแยกต่างหาก เพื่อเพิ่มเติมหรือรวมผู้ใช้/กลุ่มผู้ใช้ใด ๆ

1.8.7  ในกรณีที่ “ท่าน” เป็นปัจเจกบุคคล ท่านเท่านั้นที่อาจเข้าถึง “สินค้า” โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ “ท่าน” ในกรณีที่ “ท่าน” เป็นนิติบุคคล ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่านเท่านั้นที่อาจเข้าถึง “สินค้า” โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ “ท่าน” “ท่าน” ต้องไม่ใช้บัญชีของ “ท่าน” ร่วมกับบุคคลภายนอก หรือโอนบัญชีของ “ท่าน” ให้บุคคลภายนอก

1.9 ทรัพย์สินทางปัญญา

1.9.1  “ท่าน” ตกลงโดยชัดแจ้งว่า “ข้อกำหนด” นี้ ไม่ถือเป็นข้อตกลงการขาย และ “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดของตนที่มีอยู่ใน “สินค้า” “แพลตฟอร์ม” และ “จดหมายข่าว” รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่งดังกล่าว

“ท่าน” ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ “เอพีเอ็ม” หรือของบริษัทในเครือของ “เอพีเอ็ม” โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “เอพีเอ็ม” ชื่อ สินค้าและเครื่องหมายอื่นทั้งหมดเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของแต่ละราย  “เอพีเอ็ม” หรือของบริษัทในเครือของ “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิทั้งหมดซึ่งไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อกำหนด” นี้ (ถ้ามี)

1.9.2  ไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ใน “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ ที่อาจตีความหรือถือได้ว่าให้หรือจัดหาให้ “ท่าน” ได้รับสิทธิ ใบอนุญาต ส่วนได้เสีย หรือการอนุญาตเพื่อใช้หรือจัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของ “เอพีเอ็ม” ไม่ว่าในทางใด รวมทั้งสิทธิในการคัดลอก โอน ตีพิมพ์ จัดเก็บ หรือทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง หรือใช้สิ่งดังกล่าว และสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของ “เอพีเอ็ม” (รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.9.3 โดยเห็นแก่ “เรา” ซึ่งเป็นผู้จัดหา “สินค้า” ให้แก่ “ท่าน” “ท่าน” ให้อนุญาตแก่ “เอพีเอ็ม” ชนิดถาวร เพิกถอนไม่ได้ และสามารถเปลี่ยนมือได้ทั่วโลก โดยปลอดค่าสิทธิ ในการใช้ คัดลอก ทำการค้า ให้อนุญาตแก่บุคคลภายนอก และดัดแปลง “เนื้อหา” หรือข้อมูลใด ๆ ที่ “ท่าน” อัพโหลดบน “แพลตฟอร์ม” หรือจัดหาให้ “เอพีเอ็ม” เป็นอย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ “เอพีเอ็ม” และใบอนุญาตนี้ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากที่ “ข้อกำหนด” ได้สิ้นสุดลง

1.9.4 โดย“ข้อกำหนด” นี้ “ท่าน” ให้อนุญาตแบบไม่ผูกขาดและโดยปลอดค่าสิทธิแก่ “เอพีเอ็ม” ในการใช้และนำเอาตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า ชื่อยี่ห้อ และเครื่องหมายการค้าของท่านไปใช้เพื่อการตลาด การจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ และใบอนุญาตนี้ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากที่ “ข้อกำหนด” ได้สิ้นสุดลง

1.10 การชดใช้ค่าเสียหายและขีดจำกัดความรับผิด

1.10.1  “ท่าน” ต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง “เอพีเอ็ม” และบริษัทในเครือ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และหุ้นส่วนของ “เอพีเอ็ม” ให้ปลอดภัยจาก

(ก)  ความรับผิด การดำเนินคดี กระบวนพิจารณา สิทธิเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ

(i)  การใช้ “สินค้า” ใด ๆ ที่ “เอพีเอ็ม” จัดหาให้แก่ “ท่าน”

(ii)  “เนื้อหา” และ/หรือ การตีพิมพ์โฆษณาของ “ท่าน” (ถ้ามี)

(iii)  เนื้อหา ข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่“เอพีเอ็ม”จัดหาให้แก่“ท่าน” ซึ่งประชาชนทั่วไป (รวมทั้งผู้ใช้ “แพลตฟอร์ม”) สามารถเข้าถึง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หมิ่นประมาท การฝ่าฝืนข้อกำหนดในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัว การโฆษณาหรือหลักปฏิบัติในการขายที่ผิดหรือหลอกลวง)

(iv)  การฝ่าฝืน “ข้อกำหนด” ของ “ท่าน”

(v)  สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกอันเกิดจากการที่ “ท่าน” ยกเลิก และ/หรือสิ้นสุด “ข้อกำหนด” และ

(vi)  การกระทำใด ๆ โดยประมาทเลินเล่อ การละเว้น หรือการประพฤติโดยจงใจ การประพฤติผิด หรือการฉ้อฉลโดย “ท่าน” เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริวาร หรือผู้รับเหมาอิสระของ “ท่าน” และ

(ข)  การอ้างกรรมสิทธิ์ใด ๆ ของ “เนื้อหา” “สินค้า” ส่วนประกอบใด ๆ หรือสิทธิเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิและสิทธิเรียกร้องของ “เอพีเอ็ม” ภายใต้ “ข้อกำหนด” นี้

1.10.2  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ท่าน” ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ “เอพีเอ็ม” จากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดที่ “เอพีเอ็ม” หรือบุคคลภายนอกอาจก่อขึ้นหรือได้รับไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นผลตามมา (รวมทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจใด ๆ หรือการสูญเสียผลกำไรอื่น ธุรกิจหรือชื่อเสียงทางการค้า) อันเป็นผลมาจากข้อพิพาทใด ๆ หรือการเรียกร้องสิทธิตามสัญญา ซึ่งเป็นการละเมิด หรืออื่น ๆ หรือกระบวนพิจารณา ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยื่นเพื่อเรียกร้องเอากับ “เอพีเอ็ม” ซึ่งกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจาก “ท่าน” ใช้หรือใช้ประโยชน์ใน “สินค้า” และ/หรือ การตีพิมพ์ “เนื้อหา”

1.10.3  การชดใช้ค่าเสียหายแต่ละครั้ง ภายใต้ “ข้อกำหนดการซื้อ” นี้ เป็นข้อผูกพันที่ต่อเนื่องและให้มีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากที่ “ข้อกำหนด” นี้ได้สิ้นสุดลง หรือ “ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” ใด ๆ ได้หมดอายุลง

1.10.4  “เอพีเอ็ม”จำกัดความรับผิดของตนสำหรับการผิดเงื่อนไข การรับประกันหรือการค้ำประกันใดๆ ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ (ตามแต่“เอพีเอ็ม” จะเลือก) ในการจัดหา“สินค้า” ที่เกี่ยวข้องหรือชำระค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับการจัดหา“สินค้า” อีกครั้ง ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดรวมของ “เอพีเอ็ม” สำหรับการสิทธิเรียกร้องใด ๆ ภายใต้หรือตาม “ข้อกำหนด” ต้องไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมรวมที่ “ท่าน” ได้จ่ายจริง สำหรับระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้านี้ ณ เวลาที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเอากับ “เอพีเอ็ม”

1.10.5  โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดใน “ข้อกำหนด” ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ และเพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ ไม่ว่าภายใต้พฤติการณ์ใด ๆ “เอพีเอ็ม” ไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยทางอ้อม ต่อเนื่องหรือพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับ (ก) เนื้อหาหรือคุณภาพ หรือข้อบกพร่องหรือการเขียนคำตกหล่นในการตีพิมพ์โฆษณาใด ๆ (ข) การหยุดชะงักหรือการติดขัดของบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ “โฆษณาของท่าน” (ค) ข้อบกพร่อง ความล่าช้า หรือความล้มเหลวทางเทคโนโลยีซึ่งอาจขัดขวาง “เอพีเอ็ม” ในการจัดหา “สินค้า” หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องของ “แพลตฟอร์ม” (ง) การสูญเสียข้อมูล หรือ “เนื้อหา” ของ “ท่าน” (จ) ความเสียหาย การหยุดชะงัก หรืออันตรายต่อ “โฆษณาของท่าน” เว็บเพจ หรือเว็บไซต์ หรือ (ฉ) ความล่าช้าใด ๆ หรือความล้มเหลวในการดำเนินงานเนื่องจากหรือเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ “เอพีเอ็ม” ถึงแม้ว่า “เอพีเอ็ม” ได้ทราบถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าว หรือถ้าสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควรถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าว

1.10.6  หากต้องการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินคดีไม่ว่าในลักษณะใดเอากับ “เอพีเอ็ม” “ท่าน” ต้องเริ่มดำเนินการภายใน 2 (สอง) ปี หลังจากวันที่มีมูลคดีเกิดขึ้น มิฉะนั้น “ท่าน” จะไม่มีสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตามเอากับ “เอพีเอ็ม” ในภายหลัง

1.10.7  “ท่าน”ยอมรับและตกลงว่าข้อสงวนสิทธิและข้อยกเว้นความรับผิดที่ระบุไว้ใน“ข้อกำหนด” เป็นการแบ่งสรรความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ของสัญญาระหว่าง “ท่าน” และ “เรา” อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) มูลค่าของค่าธรรมเนียมและการชำระเงินที่ “ท่าน” ได้ชำระ นอกจากนี้ “ท่าน” ยังตกลงว่าข้อสงวนสิทธิและขีดจำกัดเหล่านี้สามารถใช้บังคับเพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ในเขตอำนาจศาลทั้งหมดทั่วโลก

1.11 ข้อสงวนสิทธิ

1.11.1  “ท่าน” เข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า

(ก)  “ท่าน” ยอมรับความเสี่ยงของตนเองในการใช้ “สินค้า” ใด ๆ “เอพีเอ็ม” จัดหา “สินค้า” ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิโดยชัดแจ้ง (เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาต) ถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ภายใต้กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี หรือเป็นอย่างอื่น รวมทั้งการรับประกันโดยปริยายใด ๆ ถึงความสามารถในการใช้งานได้ตามสภาพ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง และการห้ามละเมิด

(ข)  “เอพีเอ็ม” ไม่รับประกันว่า

(i)  “สินค้า” ของตนเป็นไปตามข้อกำหนดของ “ท่าน”

(ii) บริการของตนจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย และไร้ข้อบกพร่อง

(iii) “สินค้า” และบริการของตนจะสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อหรือเสมอโดยผ่านช่องทางที่ “ท่าน” เลือกหรือใช้

(iv) คุณภาพของ “สินค้า” ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่ “ท่าน” ซื้อหรือได้มาจาก “เอพีเอ็ม” จะเป็นไปตามความคาดหวังของ “ท่าน”

(v) ข้อบกพร่องใด ๆ ใน “สินค้า” หรือบริการของ “เอพีเอ็ม” จะได้รับการแก้ไข และ

(vi) ข้อมูลและเนื้อหาที่จัดหาไว้บน “แพลตฟอร์ม” ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน

1.11.2  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ที่“ท่าน”ได้รับจาก“เอพีเอ็ม” หรือพนักงาน ตัวแทน ของ “เอพีเอ็ม” จะไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไข การรับประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อกำหนด”

1.12 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.12.1 “ท่าน” ต้องรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่า บัญชี “เอเย่นต์เน็ต” ของ “ท่าน” (ถ้ามี) ข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดติดต่อที่ “ท่าน” ให้ไว้กับ “เรา” นั้นถูกต้องครบถ้วน เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันเสมอและที่อยู่ทางอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ “ท่าน” ให้ไว้กับ “เรา” สามารถใช้งานได้และได้รับการดูแลเป็นประจำ “ท่าน” ต้องแจ้งให้ “เรา” ทราบ” ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือรายละเอียดติดต่อของ “ท่าน” “เอพีเอ็ม” ไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ท่านไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ “สินค้า” หรือข้อมูลอื่นจาก “เอพีเอ็ม” ถ้าเกิดจากข้อบกพร่องในข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียดติดต่อที่ “ท่าน” ได้ให้ไว้ เราไม่มีหน้าที่ออก “ใบสั่งขาย” ให้ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก “ใบสั่งขาย” ใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือการเขียนคำตกหล่นในข้อมูลส่วนบุคคลหรือใบเรียกเก็บเงินของ “ท่าน”

1.12.2 ถ้า “ท่าน” จัดหาข้อมูลใด ๆ ให้กับ “เรา” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือ “เรา” มีเหตุอันควรเชื่อตามสมควรว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน “เรา” สงวนสิทธิที่จะระงับหรือสิ้นสุดบัญชีของ “ท่าน” และปฏิเสธการใช้ “สินค้า” ใด ๆ และทั้งหมด (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “สินค้า”) ในปัจจุบันหรือในอนาคต

1.12.3 “ท่าน” ยอมรับว่า “เอพีเอ็ม” อาจเข้าถึง เก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัญชีของ “ท่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ “เรา” หรือถ้ากฎหมายกำหนดให้ต้องต้องดำเนินการเช่นนั้น หรือถ้าในความคิดเห็นอันสมควรของ “เรา” การสงวนการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือส่วนราชการอื่น (ข) บังคับใช้ “ข้อกำหนด” (ค) ตอบสนองต่อคำร้องขอของ “ท่าน” สำหรับการบริการลูกค้า หรือภายใต้ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ “เรา” และ (ง) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้ใช้ของ “เรา” และประชาชนทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ “ท่าน” จัดหาไว้ให้อยู่ภายใต้บังคับของ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ “เรา”

1.12.4 “เอพีเอ็ม” ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1.12.5 “ท่าน” รับรองว่า “ท่าน” จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับ และจะเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ได้รับโดยผ่าน “แพลตฟอร์ม” (รวมทั้งโดยผู้ใช้ที่จัดส่งข้อสอบถามบน “แพลตฟอร์ม”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อบุคคลเท่านั้น โดยสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้ได้สอบถาม เว้นแต่ “เรา” ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

1.12.6 “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า “เอพีเอ็ม” อาจใช้ชื่อและรูปถ่ายของ “ท่าน” (ถ้ามี) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาด การจัดจำหน่าย และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของ “เอพีเอ็ม” หลังจากมีการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่าง “ท่าน” และ “เอพีเอ็ม” จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว “เอพีเอ็ม” อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ท่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของ“เอพีเอ็ม” แก่“ท่าน”หรือเพื่อติดต่อ“ท่าน”เพื่อขอข้อมูลป้อนกลับ เว้นแต่“ท่าน”แจ้งให้ “เอพีเอ็ม” ทราบโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางอีเมล์ไปยัง dpo@propertyguru.com.sq ว่า “ท่าน” ไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ “เอพีเอ็ม” หรือได้รับการติดต่อจาก “เอพีเอ็ม” อีกต่อไป

1.13 การสิ้นสุด “ข้อกำหนด”

1.13.1  “เอพีเอ็ม” อาจสิ้นสุด “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” หรือ “ข้อกำหนด” ทันที และอาจสิ้นสุดหรือระงับการเข้าถึงของ “ท่าน” ไปยัง “สินค้า” ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยกเลิกโฆษณาใด ๆ ของ “ท่าน” (ถ้ามี) โดยอยู่ในดุลยพินิจเด็ดขาดของ “เรา” โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในพฤติการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้

(ก)  ถ้า “ท่าน” ไม่ชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ครบกำหนดให้แก่ “เอพีเอ็ม” ภายใต้ “ข้อกำหนด” ภายใน 30 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระ

(ข)  ถ้า “ท่าน” กระทำผิดบทบัญญัติใด ๆ ของ “ข้อกำหนด”

(ค)  ถ้าการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ “ท่าน” จัดทำไว้ตาม “ข้อกำหนด” ไม่ถูกต้อง (รวมทั้งการรับรองในข้อ 1.7 และข้อ 3.4 (ถ้ามี))

(ง)  ถ้ากฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นกำหนดไว้

(จ)  ถ้า “ท่าน” หรือ “โฆษณาของท่าน” (ถ้ามี) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของ “เอพีเอ็ม” หรือของบุคคลภายนอกใด ๆ

(ฉ)  ถ้า “ท่าน” มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมใด ๆ อันฉ้อฉล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย

(ช)  ถ้า (i) “ท่าน” ยุติการดำเนินกิจการ (ii) “ท่าน” ถูกประกาศให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย (iii) “ท่าน” เข้าทำหรือดำเนินการในเรื่องการเลิกกิจการ หรือมีคำสั่งหรือกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี การไม่สามารถชำระหนี้ หรือการพิทักษ์ทรัพย์ของ “ท่าน” (iv) มีการแต่งตั้งหรือมีความเป็นไปได้ที่จะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เกี่ยวกับ “ท่าน” หรือทรัพย์สินใด ๆ ของ “ท่าน” หรือ (v) “ท่าน” เข้าทำการประนอมหนี้หรือการประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้หรือเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ของ “ท่าน”

(ซ)  ในกรณีที่มีการยุติหรือการดัดแปลงแก้ไขในสาระสำคัญเกี่ยวกับ “แพลตฟอร์ม” หรือบริการของ “เรา” หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของ “เรา” หรือ

(ฌ)  ในกรณีที่มีประเด็นทางเทคนิคหรือความปลอดภัยใด ๆ ที่ไม่คาดคิด

1.13.2  ในกรณีที่ “เรา” สิ้นสุด “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” หรือ “ข้อกำหนด”

(ก)  การเข้าถึงของ “ท่าน” สำหรับ “สินค้า” ที่ “ท่าน” ซื้อ ให้สิ้นสุดลง

(ข)  “ท่าน” ต้องริบ “สินค้า” ส่วนที่ยังไม่ใช้ทั้งหมดที่ “ท่าน” ซื้อ และ

(ค)  “เรา” มีสิทธิ (โดยอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ลบบัญชีของ “ท่าน” (รวมทั้งบัญชี “เอเย่นต์เน็ต” ของ “ท่าน” (ถ้ามี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แฟ้มข้อมูลรหัสผ่าน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหรือภายในบัญชีดังกล่าว

1.13.3  ในกรณีที่ “เอพีเอ็ม” ใช้สิทธิสิ้นสุด “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” หรือ “ข้อกำหนด” สิ้นสุดหรือระงับการเข้าถึงของ “ท่าน” สำหรับ “สินค้า” ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือลบ “โฆษณา” ใด ๆ ของ “ท่าน” (ถ้ามี) “ท่าน” ต้องรับผิดค่าฤชาธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระแก่ “เอพีเอ็ม”

1.13.4  “เอพีเอ็ม” ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ “ท่าน” ได้ชำระไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ “เรา”ใช้สิทธิของ “เรา” สิ้นสุด “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” หรือ “ข้อกำหนด” หรือสิ้นสุด ระงับ หรือลบ “โฆษณา” ของ “ท่าน” (ถ้ามี) ตามข้อ 1.13.1 และ “ท่าน” ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าเนื่องจากการสูญเสียสิทธิในการจัดจำหน่าย ชื่อเสียงทางการค้า หรือเป็นอย่างอื่น อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุด การระงับ หรือการลบ “โฆษณา” ดังกล่าว

1.13.5  การสิ้นสุด “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” หรือ “ข้อกำหนด” จะไม่เป็นที่เสียหายแก่สิทธิหรือทางแก้อื่นใดที่ “เอพีเอ็ม” อาจมีสิทธิ ภายใต้ “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” ตามกฎหมาย หรือตามหลักความเป็นธรรม และไม่กระทบต่อสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น และไม่กระทบต่อการมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องของบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งมุ่งหมายไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีผลบังคับใช้หรือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ในหรือภายหลังจากการสิ้นสุดดังกล่าว

1.14 การเก็บรักษาความลับของข้อมูล

1.14.1  “ท่าน” ตกลงเก็บรักษา “ข้อมูลลับ” ทั้งหมดไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ บทบัญญัติในข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่เป็นที่ทราบแก่สาธารณะแล้ว หรือจะเป็นที่ทราบแก่สาธารณะในวันใด ๆ ในอนาคต (นอกเหนือจากเป็นผลมาจากการทำผิดบทบัญญัติของข้อนี้)

1.14.2  “ท่าน” ต้องไม่เปิดเผย “ข้อมูลลับ” ส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “เอพีเอ็ม” ยกเว้นเปิดเผยให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เพียงเท่าที่อาจจำเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อบังคับใด ๆ

1.14.3  “ท่าน” ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่“เอพีเอ็ม”สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่ “เอพีเอ็ม”อาจได้รับหรือก่อขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ “ท่าน” ไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าวในข้อ 1.14 นี้

1.14.4  “ท่าน” ต้องแจ้งให้ “เอพีเอ็ม” ทราบทันทีถ้า “ท่าน” ได้ตระหนักถึงการละเมิดบทบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยบุคคลใด ๆ ซึ่ง “ท่าน” เปิดเผย “ข้อมูลลับ” ใด ๆ ให้ทราบ และ “ท่าน” ต้องให้ความช่วยเหลือทั้งหมดตามสมควรแก่ “เอพีเอ็ม” อันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนพิจารณาใด ๆ ซึ่ง “เอพีเอ็ม” อาจยื่นฟ้องเอากับบุคคลดังกล่าวสำหรับการละเมิดบทบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

1.14.5  ข้อผูกพันที่มีมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับให้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ โดยไม่คำนึงถึงการหมดอายุของ “ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้” หรือการสิ้นสุด “ข้อกำหนด” นี้

1.15 การบังคับใช้

1.15.1  “ข้อกำหนด” นี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และสิทธิเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามให้อยู่ภายใต้บังคับของเขตอำนาจไม่จำเพาะของศาลไทย

1.15.2  การที่ “เอพีเอ็ม” ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ของ “ข้อกำหนด” นี้ ไม่ประกอบขึ้นเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว การสละสิทธิใด ๆ ของ “เอพีเอ็ม” เกี่ยวกับการผิดนัดใด ๆ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิเกี่ยวกับการผิดนัดใด ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้หรือในภายหลัง เกี่ยวกับบทบัญญัติเดียวกันหรือบทบัญญัติอื่นของ “ข้อกำหนด” นี้

1.15.3  ถ้าศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี มีคำสั่งให้ข้อกำหนด หัวข้อ หรือบทบัญญัติใด ๆ ของ “ข้อกำหนด” นี้ ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของข้อกำหนด หัวข้อ หรือบทบัญญัติอื่นใด และข้อกำหนด หัวข้อ หรือบทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าวให้ถือว่าแยกต่างหากจาก “ข้อกำหนด” นี้ และ “ข้อกำหนด” นี้ จะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับบทบัญญัติที่ถูกลบทิ้ง เพียงเท่าที่สามารถทำได้

1.16 เหตุสุดวิสัย

1.16.1  การที่ “เอพีเอ็ม” ไม่ปฏิบัติตามหรือละเว้นที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของตน หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของ “ข้อกำหนด” นี้ จะไม่นำไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ เอากับ “เอพีเอ็ม” หรือถือเป็นการทำผิด “ข้อกำหนด” ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามหรือการละเว้นดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ การบังคับใช้กฎหมายใหม่หรือการดัดแปลงแก้ไข สงครามหรือภาวะเข้าสู่การทำสงคราม โรคระบาดใหญ่ โรคระบาด การก่อการร้าย ความชุลมุนวุ่นวายในเมือง การจลาจล การปิดล้อม การห้ามส่งสินค้า การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การปิดโรงงาน การขาดแคลนวัสดุหรือแรงงาน ความล่าช้าในการส่งมอบจากผู้รับเหมาช่วง ความขัดข้องของเครื่องจักรอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ “เอพีเอ็ม” เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่กล่าวถึงไว้ในข้อ 1.16.1 นี้ ให้ “เอพีเอ็ม” หลุดพ้นจากข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ “ข้อกำหนด” นี้ ในระหว่างระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้บทบัญญัติของ “ข้อกำหนด” นี้ ให้ยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับข้อผูกพันอื่นทั้งหมด ภายใต้ “ข้อกำหนด” นี้ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

1.17 คำบอกกล่าว

1.17.1  เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน “ข้อกำหนด” นี้ คำบอกกล่าวทั้งหมดจาก “ท่าน” ไปยัง “เอพีเอ็ม” เกี่ยวกับ “ข้อกำหนด” นี้ ให้จัดส่งโดยทางอีเมล์ไปยัง support@ddproperty.com (สำเนาส่งถึง legal@propertyguru.com) การติดต่อสื่อสารที่จัดส่งโดยทางอีเมล์ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ “เอพีเอ็ม” ได้รับไว้จริงในรูปแบบที่สามารถอ่านได้

1.17.2  “เอพีเอ็ม” จะจัดส่งคำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่นไปยัง “ท่าน” ตามที่อยู่ทางอีเมล์ที่ “ท่าน” ให้ไว้กับ “เรา” “ท่าน” ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำให้แน่ใจว่า “ท่าน” ได้จัดหาที่อยู่ติดต่อทางอีเมล์ปัจจุบันของ “ท่าน” ให้กับ “เอพีเอ็ม”

1.18 ภาษาที่ใช้

1.18.1  “ข้อกำหนด” ในฉบับภาษาอังกฤษ แสดงถึงความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย “ข้อกำหนด” ในฉบับภาษาไทย มีไว้เป็นคำแปล ในกรณีที่ “ข้อกำหนด” ในฉบับภาษาอังกฤษขัดแย้งกับ “ข้อกำหนด” ในฉบับภาษาไทย ให้ถือตาม “ข้อกำหนด” ในฉบับภาษาอังกฤษ

 

2. การเข้าถึง “เอเย่นต์เน็ต”

2.1  “เอพีเอ็ม” อาจอนุญาตให้ “ท่าน” สามารถเข้าถึงบัญชีของ “เอเย่นต์เน็ต” เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงหรือจัดการ “สินค้า” ที่ “ท่าน” ซื้อ ข้อ 2 นี้ (การเข้าถึง “เอเย่นต์เน็ต”) ให้ใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้งานบัญชี “เอเย่นต์เน็ต”ของ “ท่าน”

2.2  บัญชี “เอเย่นต์เน็ต”ของ “ท่าน” จะถูกเปิดใช้งานเมื่อ “สินค้า” ที่ “ท่าน” ซื้อ ได้รับการชำระเงินจนครบถ้วนแล้ว และการชำระเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจาก “เอพีเอ็ม” แล้วเท่านั้น

2.3  “ท่าน” ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการทำรายการทั้งหมดโดยใช้บัญชี “เอเย่นต์เน็ต” ของ “ท่าน”

2.4  “ท่าน” ต้องถือและใช้บัญชี “เอเย่นต์เน็ต” เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าถึงและใช้ “สินค้า” ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน “เอเย่นต์เน็ต”

2.5  ห้ามใช้บริการของบุคคลภายนอก หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก เพื่อโพสต์รายการโดยเด็ดขาด และการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืน “ข้อกำหนด” นี้ และอาจส่งผลให้ “เอพีเอ็ม” ระงับหรือสิ้นสุดบัญชี “เอเย่นต์เน็ต” และ/หรือ “รายการ” ของ “ท่าน”

2.6  “ท่าน” ต้องทำให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ “ท่าน” เพื่อเข้าถึงบัญชี “เอเย่นต์เน็ต” ของ “ท่าน” ถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยเสมอ “ท่าน” ต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้ “สินค้า” ใด ๆ ที่มีการเข้าถึงโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ “ท่าน” โดยบุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอย่างอื่น) และ “ท่าน” ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าฤชาธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ดังกล่าว

2.7  “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิในการเข้าถึงบัญชี “เอเย่นต์เน็ต” ของ “ท่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ในการกลั่นกรอง และ/หรือ การสอบสวนโดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าไปยัง “ท่าน”

2.8  กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผ่านบัญชี “เอเย่นต์เน็ต” ของ“ท่าน”ต้องเป็นไปตาม “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” ของ “เอพีเอ็ม” และ“แนวทางการโฆษณาและเนื้อหา” และกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับ

 

3. บริการโฆษณา

ข้อ 3 นี้ (“บริการโฆษณา”) ให้ใช้บังคับกับ “โฆษณา” และบริการทางการตลาดทั้งหมด ที่ “เอพีเอ็ม” อาจจัดหาไว้เป็นครั้งคราวไป (“บริการโฆษณา”)

3.1  การยื่นเนื้อหา

3.1.1  “เนื้อหา” ทั้งหมดควรถูกยื่นต่อ “เอพีเอ็ม” โดยใช้วิธีการต่าง ๆ และใช้รูปแบบไฟล์ตามที่ “เอพีเอ็ม” ระบุไว้ก่อนวันที่ลง “โฆษณา” ถ้าแพ็คเกจบริการทางการตลาดของ “ท่าน” อนุญาตให้มีการวาง “โฆษณา” ได้ทันที หลังจากการยื่นไว้บน “แพลตฟอร์ม” “ท่าน” อาจยื่น “เนื้อหาของท่าน” ไว้บน “แพลตฟอร์ม” ได้ทุกเมื่อ

3.1.2  ในกรณีที่ “ท่าน” ไม่สามารถยื่น “เนื้อหา” โดยผ่าน “แพลตฟอร์ม” ได้ หรือถ้า “เอพีเอ็ม” ได้สั่งการเช่นนั้น โปรดส่ง “เนื้อหา” ไปยัง “เอพีเอ็ม” โดยทางอีเมล์ไปยัง support@ddproperty.com หรือตามที่ “เอพีเอ็ม” ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น พร้อมทั้งชื่อของ “ท่าน” บริษัท วันที่ลง “โฆษณา” เลขที่อ้างอิง “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” (ถ้ามี) และข้อมูลอื่นใดที่ “เอพีเอ็ม” ระบุไว้

3.1.3  “เอพีเอ็ม” อาจปฏิเสธ “โฆษณาของท่าน” เลื่อนการลง “โฆษณาของท่าน” และคิดค่าธรรมเนียมทางการบริหารกับ “ท่าน” โดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ “ท่าน” (ก) ไม่จัดหาข้อมูลที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.1.2 (ข) ไม่ยื่น“เนื้อหา” ในรูปแบบที่กำหนดไว้ หรือ (ค) ไม่ยื่น“เนื้อหา”ภายในกำหนดเวลาที่ “เอพีเอ็ม” กำหนดไว้

3.1.4  ในกรณีที่ “ท่าน” ไม่ชำระเงินหรือยื่น “เนื้อหา” ตามที่และเมื่อกำหนดไว้ “เอพีเอ็ม” อาจสิ้นสุด “ใบสั่งขาย” ของ “ท่าน” และ “ท่าน” ยังต้องรับผิดชอบจำนวนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่แสดงไว้ใน “ใบสั่งขาย”

3.1.5  “เอพีเอ็ม” ต้องใช้ความพยายามของตนอย่างเต็มที่ เพื่อตีพิมพ์ “โฆษณา” ในวันที่ลง “โฆษณา” ที่กำหนดไว้ และในรูปแบบและตำแหน่งตามที่ “ท่าน” ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม “เรา”ไม่รับประกันเรื่องนี้ และ “เอพีเอ็ม” ไม่รับผิดชอบต่อการไม่กระทำการใด ๆ ดังกล่าว

3.2  การลงโฆษณา

3.2.1  “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า “ท่าน” ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของ “โฆษณาของท่าน” และข้อบกพร่องหรือการเขียนคำตกหล่นใน “เนื้อหา”

3.2.2  “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า “เอพีเอ็ม” มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ตีพิมพ์เท่านั้น และไม่มีหน้าที่ทบทวนหรือตรวจสอบความถูกต้องของ “เนื้อหาของท่าน” และการตีพิมพ์ “โฆษณา” ใด ๆ หรือการจัดให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องของ “โฆษณา” แก่ประชาชนทั่วไป จะไม่ถือว่า “เอพีเอ็ม” ได้ยอมรับว่า “โฆษณา” ดังกล่าวเป็นไปตาม “ข้อกำหนด” “เอพีเอ็ม” ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องยอมรับคำร้องขอใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือการเขียนคำตกหล่น หลังจากที่ “โฆษณาของท่าน” ถูกตีพิมพ์หรือลงซ้ำ

3.2.3  “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธ “โฆษณา” ใด ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ให้ “ท่าน” ทราบ

3.2.4  ในกรณีที่ (ในความคิดเห็นตามสมควรของ “เอพีเอ็ม”) “ท่าน” ฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 3.3หรือข้อ 3.4 หรือข้อกำหนดของ “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” ของ “เอพีเอ็ม” หรือ “แนวทางการโฆษณาและเนื้อหา” “ท่าน” ต้องปฏิบัติตามคำชี้แนะของ “เอพีเอ็ม” ทันที เกี่ยวกับ “โฆษณาของท่าน” รวมทั้งคำชี้แนะใด ๆ ให้ลบ แก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุง “โฆษณา” หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “โฆษณา” ให้เป็นปัจจุบัน “เอพีเอ็ม” อาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบ “โฆษณาของท่าน” หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “โฆษณาของท่าน” โดยไม่ต้องบอกกล่าวไปยัง “ท่าน” ถ้า (ในความคิดเห็นตามสมควรของ “เอพีเอ็ม”) “ท่าน” ฝ่าฝืนข้อผูกพันของ “ท่าน” ภายใต้ “ข้อกำหนด” หรือถ้ากำหนดไว้โดยกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ หรือโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

3.2.5  “เอเอ็มพี” อาจทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแผนผังของ “แพลตฟอร์ม” หรือ “จดหมายข่าว” ของตนได้เป็นครั้งคราวไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไปยัง “ท่าน” ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแผนผังของ “โฆษณาของท่าน” “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า “เอพีเอ็ม” อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการลง “โฆษณา” วางตำแหน่งและนำเสนอ “โฆษณาของท่าน” เป็นครั้งคราวไปโดยอยู่ในดุลยพินิจเด็ดขาดของตน

3.2.6  “ท่าน” อาจร้องขอให้ “เอพีเอ็ม” ลบ “โฆษณาของท่าน” หลังจากที่ “โฆษณาของท่าน” ได้รับการตีพิมพ์แล้ว อย่างไรก็ตาม “เอพีเอ็ม” ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม หรือ “สินค้า” ใด ๆ ที่ “ท่าน” ได้ชำระสำหรับ “โฆษณา” ที่ถูกถอน และ “เอพีเอ็ม” ไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ “ท่าน” ได้รับ อันเป็นผลมาจากการถอน “โฆษณา” ดังกล่าว “ท่าน” ยอมรับว่าในบางพฤติการณ์ ไม่สามารถถอน “โฆษณา” ที่ตีพิมพ์ได้ (เช่น “โฆษณา” ที่ตีพิมพ์ใน “จดหมายข่าว” แบบออฟไลน์) ถ้า “เอพีเอ็ม” ตกลงถอน “โฆษณา” ที่ตีพิมพ์ “เอพีเอ็ม” อาจคิดค่าธรรมเนียมทางการบริหารของ “ท่าน” สำหรับการถอน “โฆษณา” ดังกล่าว (โดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว)

3.3  ข้อกำหนดเกี่ยวกับโฆษณา

3.3.1  “ท่าน” ต้องทำให้แน่ใจว่า

(ก)  “เนื้อหา” ที่ “ท่าน” ยื่นต่อ “เอพีเอ็ม” หรือถูกอัพโหลดไว้บน “แพลตฟอร์ม” ต้องไม่อ้างอิงถึงคู่แข่งของ “เอพีเอ็ม” หรือการสร้างตราสินค้า ตราสัญลักษณ์ หรือเว็บไซต์ ของคู่แข่งของ “เอพีเอ็ม”

(ข)  “เนื้อหา” ที่ “ท่าน” ยื่นต่อ “เอพีเอ็ม” หรือบน “แพลตฟอร์ม” ต้องไม่มีเนื้อหา ข้อมูล หรือรูปถ่ายใด ๆ ที่ผู้ใช้รายอื่นของ “แพลตฟอร์ม” ได้โพสต์หรือจัดหาไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค)  เว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมโยงหรืออ้างอิงไว้ใน “เนื้อหา”ที่“ท่าน”ยื่นต่อ“เอพีเอ็ม” หรือบน “แพลตฟอร์ม” มีความเกี่ยวข้องกับ “เนื้อหา” และที่เว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ไม่เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการประมูลหรือโฆษณา

(ง)  “เนื้อหา” ทั้งหมดที่ “ท่าน” ยื่นหรืออัพโหลดไว้บน “แพลตฟอร์ม” เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับ เกี่ยวกับการลง “โฆษณาของท่าน” ไม่ว่าจะในเขตอำนาจที่มีการลง “โฆษณา” หรือเขตอำนาจที่ผู้ชมเป้าหมายของ “โฆษณา” อาศัยอยู่

(จ)  “รายการ” ทั้งหมดได้ลงไว้ในประเภทที่อธิบายได้ดีที่สุดถึงบริการต่าง ๆ ที่ “ท่าน” กำลังจัดหาไว้ “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิในการจัดวาง “รายการ” ลงในประเภทที่ถูกต้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว ตัวอย่างเช่น “รายการ” ที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินควรลงไว้ในประเภท “เพื่อขาย” หรือ “ซื้อ” และ “รายการ” เกี่ยวกับการเช่าหรือการให้เช่าทรัพย์สินให้เช่าควรลงไว้ในประเภท “สำหรับเช่า” หรือ “เช่า” และ

(ฉ)  “โฆษณา” แต่ละรายการที่โพสต์โดยผ่าน “เอเย่นต์เน็ต” หรือบน “แพลตฟอร์ม” ต้องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพียงรายการเดียวเท่านั้น

3.3.2  “ท่าน” ต้องไม่ใช้แท็ก “เอชทีเอ็มแอล” ใด ๆ บอทส์ หรือวิธีการใด ๆ นอกเหนือจากที่จัดหาไว้บน “แพลตฟอร์ม” เพื่อจัดการ “โฆษณาของท่าน”

3.3.3  “ท่าน” ต้องทำให้แน่ใจว่า “เนื้อหา” ทั้งหมดที่ “ท่าน” จัดหาให้แก่ “เอพีเอ็ม”

(ก)  ไม่เป็นความลับ ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นการฉ้อฉล

(ข)  ไม่ถูกอัพโหลดหรือจัดหาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

(ค)  ไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เป็น (หรืออาจคาดหมายได้ตามสมควรว่าเป็น) การก้าวร้าว เลือกปฏิบัติ หมิ่นประมาท ลามก ขู่เข็ญ ไม่เหมาะสม อนาจาร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอย่างอื่น รวมทั้งเนื้อหาที่มีแนวโน้มจะก้าวร้าว ดูถูก หรือทำให้ผู้อื่นอับอาย โดยการเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางกายหรือความบกพร่องทางสติปัญญาใด ๆ

(ง)  เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และไม่มีข้อมูลเท็จใด ๆ หรือเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือ ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือกล่าวเกินจริง หรือสร้างความประทับใจที่ผิดสำหรับข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

(จ)  ต้องไม่โจมตีหรือทำให้เป็นที่เสียหาย หรือส่งผลกระทบในเชิงลบแก่ “เอพีเอ็ม” หรือชื่อเสียงของ “เอพีเอ็ม” และ/หรือแสวงประโยชน์จากธุรกิจของ “เอพีเอ็ม” และ

(ฉ)  เป็นไปตาม “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” ของ “เอพีเอ็ม” หรือ “แนวทางการโฆษณาและเนื้อหา”

3.4  การรับรองและการรับประกันของ “ท่าน”

3.4.1  “ท่าน” รับรองและรับประกันกับ “เรา” ว่า

(ก) “ท่าน” มีการมอบอำนาจ ใบอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติ การจดทะเบียนและ/หรือ การรับรองทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ “เนื้อหา” และเพื่อโฆษณา ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รวมทั้งที่ “ท่าน” โฆษณาไว้บน “แพลตฟอร์ม”และ/หรือ การใช้ “สินค้า” และ “ท่าน” จะไม่ทำการรับรองใด ๆ ต่อลูกค้าของ “ท่าน” ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในข้อ 3.4.1(ก) นี้

(ข) “ท่าน” มีสิทธิตีพิมพ์ “เนื้อหา” โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ และโดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ และ “เนื้อหา” ทั้งหมดที่ “ท่าน” ยื่นต่อ “เอพีเอ็ม” ไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายจารีตประเพณีใด ๆ หรือสิทธิตามกฎหมายของฝ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิทธิตามสัญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิในความเป็นส่วนตัว และต้องไม่มีหรือประกอบด้วย “เนื้อหา” และส่วนใด ๆ และทั้งหมดของ “เนื้อหา”ที่ “ท่าน” ได้จัดหาให้แก่ “เอพีเอ็ม” สิ่งใดก็ตามที่อาจละเมิดหรือเบียดบังสิทธิบัตรใด ๆ แผนผัง การออกแบบ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิในฐานข้อมูล การยื่นคำขอสิ่งใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ธรรมสิทธิ สิทธิในความลับทางการค้า สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นใด หรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกจะไม่มีสิทธิใดๆที่จะอ้างสิทธิเรียกร้องใด ๆ ในกรรมสิทธิ์ หรือสำหรับการละเมิดหรือการเบียดบังสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เกี่ยวกับส่วนใด ๆ ของ “เนื้อหา” และ

(ค) “ท่าน” ได้รับความเห็นชอบ ใบอนุญาต ความยินยอม และใบอนุมัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และของรัฐบาลทั้งหมดที่จำเป็น เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ที่มีอยู่ใน “โฆษณา”

 

  1. บริการจัดทำเว็บไซต์

4.1  ข้อ 4 นี้ (“บริการจัดทำเว็บไซต์) ใช้บังคับกับ “สินค้า” ทั้งหมด ที่อนุญาตไว้สำหรับการสร้าง และ/หรือ จัดทำเว็บเพจขึ้นโดยเฉพาะ (“เว็บเพจ”) โดยอาศัยแม่แบบ ที่ “เอพีเอ็ม” จัดหาไว้ (“บริการจัดทำเว็บไซต์”) “ท่าน” เข้าใจว่า “เว็บเพจ” ถูกสร้างขึ้นหรือทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ “ท่าน” และ “ท่าน” ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาดังกล่าว และการบำรุงรักษา “เว็บเพจ”

4.2  “เอพีเอ็ม” เป็นเจ้าของ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งหมดในแม่แบบของเว็บเพจ และเนื้อหา/ข้อมูลอื่นใดที่ “เอพีเอ็ม” จัดหาให้แก่ “ท่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง และ/หรือ จัดทำเว็บเพจขึ้นโดยเฉพาะ “เอพีเอ็ม” ให้ใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด เปลี่ยนมือไม่ได้ ปลอดค่าสิทธิ และชนิดเพิกถอนไม่ได้แก่ “ท่าน” เพื่อใช้แม่แบบ และเนื้อหา/ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำและบำรุงรักษา “เว็บเพจของท่าน”

4.3  “ท่าน” ต้องเป็นเจ้าของ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งหมดในเนื้อหาที่ “ท่าน” ได้จัดหาเพื่อวัตถุประสงค์ของ “เว็บเพจ” (“เนื้อหาของลูกค้า”) “ท่าน” ยอมรับว่า “ท่าน” ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่รวมอยู่ใน “เนื้อหาของลูกค้า”

4.4 “เอพีเอ็ม” ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และ/หรือ ประโยชน์ใช้สอยของ “เนื้อหาของลูกค้า” ในรูปแบบที่ได้จัดหาไว้ให้แก่ “เอพีเอ็ม” หรือตามที่ได้ดัดแปลง เมื่อและตามคำชี้แนะของ “ท่าน” เพื่อรวมไว้ใน “เว็บเพจ”

4.5  “ท่าน” ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ “เนื้อหาของลูกค้า” และ “เอพีเอ็ม” ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการที่ท่านไม่สามารถให้บริการใด ๆ ที่ได้ส่งเสริมการขายไว้บน “เว็บเพจ”

4.6  “ท่าน” เข้าใจว่า “เอพีเอ็ม” ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่จะต้องทบทวน “เนื้อหาของลูกค้า” และการรวมเอา “เนื้อหาของลูกค้า” โดย “เอพีเอ็ม” ไว้บน “เว็บเพจ” หรือการจัดให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องของ “เว็บเพจ” แก่ประชาชนทั่วไป จะไม่ถือว่า “เอพีเอ็ม” ได้ยอมรับว่า “เนื้อหาของลูกค้า” ดังกล่าวเป็นไปตาม “ข้อกำหนด” นี้

4.7  “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิ์ที่จะขจัดการเข้าถึงยัง “เว็บเพจ” ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตาม “ข้อกำหนด” โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือรับผิดต่อ “ท่าน”

 

  1. บริการ อีดีเอ็ม และ เอสเอ็มเอส

5.1 ข้อ 5 นี้ (“บริการ อีดีเอ็ม และ เอสเอ็มเอส”) ใช้บังคับกับ “สินค้า” ทั้งหมดเกี่ยวกับการให้บริการทางการตลาด ที่จัดส่งโดยทาง “อีดีเอ็ม” หรือ “เอสเอ็มเสอ” ตามที่ “เอพีเอ็ม” อาจจัดหาไว้เป็นครั้งคราวไป (“บริการ อีดีเอ็ม และ เอสเอ็มเอส”)

5.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 5 นี้ “เนื้อหาทางการตลาด” หมายถึง เนื้อหาของ “อีดีเอ็ม” หรือ “เอสเอ็มเอส” และเนื้อหา และคำชี้แนะอื่นใดที่ “ท่าน” จัดหาไว้ให้แก่ “เอพีเอ็ม” ซึ่ง “เอพีเอ็ม” ได้กำหนดไว้ตามสมควร เพื่อส่ง “อีดีเอ็ม” หรือ “เอสเอ็มเอส”

5.3 “ท่าน” ต้องรับผิดชอบในการทบทวนและสลักหลัง “เนื้อหาทางการตลาด” ทั้งหมดก่อนที่จะจัดส่ง “เอพีเอ็ม” ไม่สามารถถอด “เนื้อหาทางการตลาด” ใด ๆ เมื่อได้ส่งหรือจัดส่งเนื้อหาดังกล่าวแล้ว

5.4 “ท่าน”เข้าใจว่า“เอพีเอ็ม”ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องทบทวน“เนื้อหาทางการตลาด”และการเผยแพร่“เนื้อหาทางการตลาด” จะไม่ถือว่า“เอพีเอ็ม” ได้ยอมรับว่า“เนื้อหาทางการตลาด”ดังกล่าวเป็นไปตาม“ข้อกำหนด” นี้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติที่มีมาก่อนหน้านี้ “ท่าน” ตกลงว่า “เอพีเอ็ม” อาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือแก้ไข “เนื้อหาทางการตลาด” ก่อนทำการเผยแพร่

 

  1. ข้อมูลการวิจัย

6.1  ข้อ 6 นี้ (“ข้อมูลการวิจัย”) ใช้บังคับกับ “สินค้า” ที่ทำให้ “ท่าน” สามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย (“ข้อมูลการวิจัย”) “ข้อมูลการวิจัย” อาจรวมทั้งข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้มา รวมกัน หรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูล ตั้งแต่ 1 แหล่งเป็นต้นไป “ข้อมูลการวิจัย” อาจถูกจัดหาไว้โดยทาง “แพลตฟอร์ม” “เอเย่นต์เน็ต” “จดหมายข่าว” หรือสื่ออื่นใด ตามที่ “เอพีเอ็ม” อาจกำหนดไว้เป็นครั้งคราวไป

6.2  ภายใต้บังคับของ “ข้อกำหนด” นี้ โดยหนังสือฉบับนี้ “เอพีเอ็ม” ให้ใบอนุญาตที่จำกัด แบบไม่ผูกขาด ชนิดเพิกถอนไม่ได้ ส่วนบุคคล เปลี่ยนมือไม่ได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง แก่ “ท่าน” เพื่อใช้ “ข้อมูลการวิจัย” ซึ่ง “ท่าน” ได้ซื้อ หรือได้จัดหาไว้ให้ “ท่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของ “ท่าน”

6.3  “เอพีเอ็ม” อาจระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึง “ข้อมูลการวิจัย” ของท่านทันที ถ้า “ท่าน” ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ในข้อ 6.4 และสงวนสิทธิ์ในการดัดแปล แก้ไข หรือถอน “ข้อมูลการวิจัย” ได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของตนเพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องบอกกล่าวไปยัง “ท่าน”

6.4  “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า

6.4.1  “ข้อมูลการวิจัย” ที่ “เอพีเอ็ม” ได้จัดหาหรือจัดให้มีไว้แก่ “ท่าน” ได้ถูกมอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น

6.4.2  “ท่าน” ต้องไม่ทำซ้ำ ตีพิมพ์ใหม่ เผยแพร่ใหม่ จัดส่ง หรือจัดให้มีไว้เป็นอย่างอื่นซึ่ง “ข้อมูลการวิจัย” (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) แก่บุคลอื่นใด ยกเว้น “ท่าน” อาจเผยแพร่ใหม่สำหรับส่วนที่ตัดตอนมาของ “ข้อมูลการวิจัย” โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “เอพีเอ็ม”

6.4.3  “ท่าน” ต้องไม่ใช้ “ข้อมูลการวิจัย” เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับ หรือประมวลข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ หรือคำร้องขอใด ๆ

6.4.4  “ท่าน”ต้องไม่ใช้หรือแสดง “ข้อมูลการวิจัย” ไม่ว่าในทางใด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสมหรือทำให้ผิดหลง

6.4.5  “ท่าน” ต้องไม่คัดสำเนา ทำซ้ำ หรือจัดเก็บไว้ในระบบการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่ ดัดแปลง หรือจัดส่งเป็นอย่างอื่นซึ่ง “ข้อมูลการวิจัย” เว้นแต่การดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวเพื่อการใช้ของ “ท่าน” เอง (ตามที่อนุญาตไว้โดยข้อ 6 นี้) และ

6.4.6  การใช้ “ข้อมูลการวิจัย” ของ “ท่าน” ต้องเป็นไปตาม “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” และ “ข้อกำหนดการบริการ” ของ “เอพีเอ็ม” เสมอ

6.5 ในกรณีที่ “ท่าน” มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ “ข้อมูลการวิจัย” หรือใช้ “ข้อมูลการวิจัย” ไม่ว่าในทางใด ซึ่งไม่ได้อนุญาตไว้ภายใต้ข้อ 6 นี้ “ท่าน” ต้องยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง “เอพีเอ็ม” รวมทั้งรายละเอียดของ “ข้อมูลการวิจัย” ซึ่ง “ท่าน” มีความประสงค์ที่จะใช้ เจตนารมณ์ในการใช้ ลักษณะของการใช้ กรอบเวลาของการใช้ และเอกลักษณ์บุคคลของผู้ใช้ “เอพีเอ็ม” อาจอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องขอใด ๆ ดังกล่าว โดยอยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลแก่ “ท่าน”

6.6 ถ้าอนุญาตให้มีการทำซ้ำ “ข้อมูลการวิจัย” “ท่าน” ต้องทำให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ใด ๆ การจัดการ หรือการแปลง “ข้อมูลการวิจัย” ไม่อยู่ในลักษณะที่มีส่วนช่วยหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่หรือกับ “เอพีเอ็ม” หรือรับรองข้อมูลดังกล่าวตามที่ “เอพีเอ็ม” ได้อนุญาตไว้

6.7 “ข้อมูลการวิจัย” ต้องไม่ถูกใช้หรืออาศัยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการหรือทางการค้าใด ๆ หรือเป็นสิ่งทดแทนสำหรับคำแนะนำทางวิชาชีพ “ข้อมูลการวิจัย” ได้ถูกจัดหาไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และ “เอพีเอ็ม” ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไข “ข้อมูลการวิจัย” ใด ๆ “เอพีเอ็ม” ไม่ต้องพิสูจน์อย่างเป็นอิสระ และให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความครบถ้วนหรือความถูกต้องของ “ข้อมูลการวิจัย” ใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ“เอพีเอ็ม” ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับ

6.7.1 ข้อบกพร่อง การเขียนคำตกหล่น การหยุดชะงัก การลบ ข้อชำรุดบกพร่อง ความล่าช้าในการปฏิบัติการหรือการส่งผ่าน การขัดข้องของสายสื่อสาร การโจรกรรม หรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแก้ไข “ข้อมูลการวิจัย” หรือ

6.7.2 การสูญเสีย ความเสียหาย สิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม หรือความรับผิดใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมใด ๆ สำหรับการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล) ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากการใช้ “ข้อมูลการวิจัย” ของ “ท่าน” (หรือการใช้ของบุคคลภายนอกใด ๆ)

 

  1. ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์”

7.1 ข้อ 7 นี้ (ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์”) ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ ฟาสต์คีย์ ทั้งหมดของ “เอพีเอ็ม” (รวมทั้งข้อมูลปัจจุบันและการซ่อมปรับปรุง) เครื่องมือ เนื้อหา การสนับสนุน และบริการประกอบหรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ “เอพีเอ็ม”ได้จัดหาไว้หรือจัดให้มีไว้แก่ “ท่าน” เป็นครั้งคราวไป (ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์”)

7.2 ระยะเวลาการสมัคร

7.2.1  โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่ “เอพีเอ็ม” ได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาการสมัครของ “ท่าน” ให้เริ่มต้นขึ้นไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ ที่ระบุไว้ใน “ใบสั่งขาย”

7.2.2  เว้นแต่ “เอพีเอ็ม” ได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น หรือระบุไว้ใน “ใบสั่งขาย” การสมัครของ “ท่าน” จะต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาการสมัครปัจจุบันของท่านได้หมดอายุลง ถ้า “ท่าน” ไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุการสมัครของ “ท่าน” “ท่าน” ต้องจัดหาคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 45 วัน ไปยัง “เอพีเอ็ม” ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครในปัจจุบันของ “ท่าน” โดยจัดส่งอีเมล์ไปยัง support@ddproperty.com

7.3 การยอมรับและข้อผูกพันของ “ท่าน”

7.3.1  “ท่าน” ยอมรับและตกลงว่า

(ก) “ท่าน” ต้องไม่ให้อนุญาตช่วง ขายต่อ ทำซ้ำ แจกจ่ายซ้ำ หรือจัดหาการเข้าถึง “ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์”” หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” ให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่ “เอพีเอ็ม” ได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

(ข) “ท่าน” ต้องไม่ดัดแปลง จัดทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ออกแบบระบบใหม่ แปลงรหัสกลับ ถอดแยกชิ้นส่วน หรือพยายามเปิดเผยความลับทางการค้าใด ๆ ที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” เป็นอย่างอื่น หรือในเทคโนโลยีใด ๆ หรือระบบที่ “เอพีเอ็ม” ใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ “ฟาสต์คีย์” ยกเว้นและเพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้ “ท่าน” สามารถทำเช่นนั้นได้ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดนี้

(ค) ใช้ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ “ฟาสต์คีย์” เพื่อประมวลผล จัดส่ง หรือจัดให้มีไว้ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดหรือเบียดบัง “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลภายนอกใด ๆ

(ง) “ท่าน”ต้องไม่สร้างสินค้าหรือบริการซึ่งใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชั่นหรือกราฟิกที่คล้ายคลึงกันกับ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ “ฟาสต์คีย์” และ

(จ) “ท่าน” ต้องไม่คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชั่นหรือกราฟิกใด ๆ ของ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ “ฟาสต์คีย์” หรือประกอบเอาส่วนใดของ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ “ฟาสต์คีย์” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของ “ท่าน” เอง หรือเรียบเรียงส่วนใดของ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ “ฟาสต์คีย์” ร่วมกับ โปรแกรมของ “ท่าน” เอง

7.3.2  “ท่าน” ยอมรับว่าความสามารถของ “ท่าน” ในการใช้ ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” อาจได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ หรือปัจจัยอื่น

7.4  ทรัพย์สินทางปัญญา

7.4.1 ภายใต้บังคับที่ “ท่าน” ต้องปฏิบัติตาม “ข้อกำหนด” โดยคำนึงถึง “ท่าน” ซึ่งจัดซื้อหรือสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” จาก “เอพีเอ็ม” โดยหนังสือฉบับนี้ “เอพีเอ็ม” ให้ใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด เปลี่ยนมือไม่ได้ ปลอดค่าสิทธิ และชนิดเพิกถอนไม่ได้แก่ “ท่าน” เพื่อดาวน์โหลด ติดตั้ง เข้าถึงและใช้ ผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” ซึ่ง “ท่าน” ได้จัดซื้อไว้ หรือได้จัดให้มีไว้แก่ “ท่าน” เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใจของ “ท่าน” สำหรับระยะเวลาการสมัครของท่าน สำหรับผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์”

7.4.2 ภายใต้บังคับของสิทธิที่จำกัดซึ่งได้ให้ไว้โดยชัดแจ้ง ในข้อ 7.4.1 “เอพีเอ็ม” สงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดที่ตนมีอยู่ในและต่อผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” รวมทั้ง “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ใด ๆ และทั้งหมด วิธีการ วัสดุ เทคโนโลยี เครื่องมือ (รวมทั้งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์) รหัสออกแบบ แม่แบบการประยุกต์ใช้ เทคนิค และองค์ความรู้อื่นที่พัฒนาขึ้นโดยหรือเพื่อ “เอพีเอ็ม” ไม่มีการให้สิทธิใด ๆ แก่ “ท่าน” ภายใต้ “ข้อกำหนด” นี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อกำหนด” นี้

7.4.3 “เอพีเอ็ม” ต้องเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมด รวมทั้ง “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งหมด ในและต่อการปรับปรุงใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” และโปรแกรมใหม่ การซ่อมปรับปรุง การดัดแปลง หรือการเสริมสร้างใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” ซึ่ง “เอพีเอ็ม” พัฒนาขึ้น รวมทั้งที่พัฒนาขึ้นสำหรับ “ท่าน” หรือตามที่ “ท่าน” ร้องขอ

7.5  บริการสนับสนุน

7.5.1  “เอพีเอ็ม” จะดำเนินมาตรการตามสมควรเพื่อเอื้ออำนวยแก่การเข้าถึงของ “ท่าน” สำหรับผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” สำหรับระยะเวลาการสมัคร ของ “ท่าน” และจะให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” ในระหว่างระยะเวลาการสมัครของ “ท่าน”

(ก) ให้ความช่วยเหลือและให้แนวทางเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์” สำหรับโครงการต่าง ๆ ของ “ท่าน”

(ข) ทำการซ่อมแซมข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์ และ

(ค) จัดทำข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์

7.5.2 “เอพีเอ็ม” ต้องให้บริการสนับสนุนโดยทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และออนไลน์ ในระหว่างชั่วโมงทำการ ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ระหว่าง “ท่าน” และ “เอพีเอ็ม” อาจจัดเตรียมการสนับสนุนในสถานที่ ถ้าไม่สามารถให้การสนับสนุนระยะไกลได้

7.5.3 ถ้า “เอพีเอ็ม” ได้รับคำสั่งจาก “ท่าน” ไม่ว่าในเวลาใด เพื่อให้บริการเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ “ฟาสต์คีย์ ที่ตนเห็นว่ามีลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามขอบข่ายงานที่ระบุไว้ใน “ใบสั่งขาย” “เอพีเอ็ม” ต้องจัดหาการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ “ท่าน” เกี่ยวกับการปรับแก้ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ถ้ามี) ตามสมควร โดยคำนึงถึงงานที่ลดลง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “เอพีเอ็ม” ต้องให้บริการเพิ่มเติมดังกล่าวเมื่อได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ท่าน” ซึ่งคำสั่งดังกล่าวให้รวมถึงการปรับแก้ตามที่ตกลงไว้ ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมของ “เอพีเอ็ม”