DDproperty Property Index Q1 2018

ดัชนีราคา (Pricing Index) ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกและยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 202 จุดในไตรมาส 4 ปี 2560 มาอยู่ที่ 213 จุดในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 สะท้อนให้เห็นการเติบโตของราคาในยุคที่ต้นทุนราคาที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพฯ ปรับตัวสูงขึ้นมาก

ราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นผลดีต่อผู้ขาย ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เอื้อต่อการซื้อของผู้บริโภค

DDproperty Price Index

213

Increased by 4%

DDproperty Supply Index

267

Increased by 11%

DDproperty Property Index Q1 2018

รายงานย้อนหลัง