3 Answers

Sucheera Wongnikorn
อังคาร ดวงตาเวียง
ชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดมเนียมได้ ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศโอนเข้ามาในประเทศโดยให้ธนาคารออกหนังสือรับรองมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าราคาห้องชุด และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องออกหนังสือรับรองอัตราส่วนการถือกรรมสิทธิ์ในโครงการมีผู้ถือกรรมสิทธิร่วมไม่เกินร้อยละ 49 อ่านเพิ่มเติม
0