ผ่อนบ้านไม่ไหว 5 วิธีขอประนอมหนี้ วิธีไหนดีที่สุด

DDproperty Editorial Team
ผ่อนบ้านไม่ไหว 5 วิธีขอประนอมหนี้ วิธีไหนดีที่สุด
ผ่อนบ้านไม่ไหว ขอประนอมหนี้แบบไหนดีที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ผ่อนบ้านหรือผ่อนคอนโดไม่ไหว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการค้างชำระจนถูกยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงมูลค่าสูงนั้นไป
โดยผู้กู้สามารถขอประนอมหนี้ได้ เมื่อเริ่มที่จะผ่อนบ้านไม่ไหว แต่ต้องรีบประเมินสถานการณ์และกำลังทางการเงินของตนเองทันที แล้วเตรียมพร้อมเจรจาขอประนอมหนี้กับธนาคารก่อนที่ประวัติจะเสีย หรือติดเครดิตบูโร ซึ่งจะทำให้การแก้ไขสถานการณ์นั้นยากขึ้น มาดูกันว่าถ้าผ่อนบ้านไม่ไหว วิธีประนอมหนี้บ้านแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์และผู้กู้ลักษณะไหน
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

การประนอมหนี้คืออะไร

การประนอมหนี้เป็นการขอเจรจาข้อตกลงเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ เช่น ลดหย่อน ผ่อนผัน และ/หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลง เพื่อช่วยชะลอหรือหยุดการดำเนินการจากเจ้าหนี้อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ฟ้องร้องและยึดทรัพย์สิน และช่วยลดภาระในการชำระหนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ลูกหนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผ่อนคอนโดหรือผ่อนบ้านไม่ไหว

วิธีประนอมหนี้เมื่อผ่อนบ้านไม่ไหว

1. ขอลดอัตราดอกเบี้ย

มักเป็นไปได้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อแรกกู้ ในกรณีอื่น ธนาคารอาจให้ชำระเป็นเงินก้อนซึ่งสูงกว่าค่าผ่อนต่อเดือน หรือให้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ยังคงมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ต่อเดือนลดลงหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายสูงขึ้น
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีประวัติการชำระค่าผ่อนบ้านดี
 • เป็นไปได้ที่จะมีรายได้สูงพอสำหรับกรณีที่ต้องชำระเงินก้อนตามเงื่อนไขของธนาคาร

2. ขอชำระค่าผ่อนบ้านต่ำกว่าปรกติ

จะใช้วิธีประนอมหนี้นี้ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนยอดชำระต่อเดือนนั้นสูงกว่ายอดดอกเบี้ยต่อเดือนอย่างน้อย 500 บาท โดยสามารถขอประนอมหนี้แบบนี้ได้เพียงครั้งเดียว และระยะเวลาในการชำระค่าผ่อนที่ต่ำกว่าปรกตินั้นต้องไม่นานเกิน 2 ปี
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ยังคงมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ต่อเดือนลดลงหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีประวัติการชำระค่าผ่อนบ้านดี
 • เป็นไปได้ที่จะสามารถจัดการกับรายจ่ายที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่อนบ้านในจำนวนเดิมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ขอขยายเวลาชำระหนี้

วิธีประนอมหนี้นี้จะทำให้ยอดค่าผ่อนต่อเดือนลดลงและขอขยายเวลากู้ได้จนอายุไม่เกิน 70 ปีเท่านั้น
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ยังคงมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ต่อเดือนลดลงหรือมีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • อายุน้อยหรืออีกหลายปีกว่าจะอายุถึง 70 ปี
 • สัญญากู้ปัจจุบันมีระยะเวลากู้ไม่ถึง 30 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนเป็นประจำ เช่น รายได้จากการทำงานประจำหรือได้รับเงินปันผลทุกเดือน
วางแผนขอประนอมหนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ผ่อนบ้านไม่ไหว

4. ขอผ่อนผันการค้างชำระ

วิธีนี้ช่วยให้ผู้กู้สามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน จากนั้นจึงค่อยชำระเงินที่ค้างไว้ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
4.1 ขอชำระเป็นเงินก้อนเล็กทุกเดือน
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ขาดรายได้ มีรายได้ไม่คงที่ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าผ่อนในแต่ละเดือน หรือยังคงมีรายได้ประจำเท่าเดิมหรือใกล้เคียง แต่มีรายจ่ายสูงอย่างต่อเนื่องจนไม่อาจชำระค่าผ่อนได้
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • เป็นไปได้ที่จะแก้ไขสถานการณ์ขาดรายได้หรือรายได้ไม่พอรายจ่ายโดยการหางานประจำทำหรือสร้างอาชีพให้มีรายได้มั่นคงต่อเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.2 ขอชำระเป็นเงินก้อนโดยแบ่งเป็นงวด ๆ
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ขาดรายได้ชั่วคราว มีรายได้ต่อเดือนไม่คงที่ หรือมีรายได้เป็นประจำแต่มีรายจ่ายสูงชั่วคราว
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • เป็นไปได้ที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ซึ่งส่งผลกระทบให้ไม่สามารถชำระค่าผ่อนบ้านได้) ในช่วงเวลาผ่อนผันการชำระเงิน และสามารถหารายได้มาชำระหนี้คงค้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เป็นไปได้ที่จะมีรายได้จำนวนมากเป็นครั้งคราวหรือรายได้พิเศษสูง
4.3 ขอชำระเงินคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่ง
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ขาดรายได้ชั่วคราว มีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอต่อค่าผ่อนบ้าน หรือยังคงมีรายได้ประจำเท่าเดิมหรือใกล้เคียงแต่มีรายจ่ายสูงอย่างต่อเนื่องจนไม่อาจชำระค่าผ่อนได้
 • จำนวนเงินค้างชำระต่ำหรือไม่สูงมาก
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • เป็นไปได้ที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ซึ่งส่งผลกระทบให้ไม่สามารถชำระค่าผ่อนบ้านได้) ในช่วงเวลาผ่อนผันการชำระเงิน และสามารถหารายได้มาชำระหนี้คงค้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เป็นไปได้ที่จะมีรายได้สูงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น โบนัส รายได้จากการขายหุ้น รายได้จากการขายสินทรัพย์มูลค่าสูงอย่างบ้าน คอนโด ที่ดิน รถ เป็นต้น

5. ขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวและจะซื้อคืน

การประนอมหนี้แบบนี้คล้ายกับการขายฝากแล้วเช่าบ้านตัวเองอยู่ โดยค่าเช่าหลักทรัพย์คิดอยู่ที่ 0.4-0.6% ของมูลค่าหลักทรัพย์ และมักทำสัญญาเช่าเป็นรายปี ทั้งนี้หากจำนวนหนี้สูงกว่าราคาประเมินของหลักทรัพย์ ผู้กู้จำเป็นต้องชำระส่วนต่างภายในวันโอน
เหมาะกับสถานการณ์ ดังนี้
 • ผู้กู้ขาดรายได้และไม่น่าจะกลับมามีรายได้ภายใน 1 ปี หรือมีรายได้เป็นประจำหรือไม่คงที่ต่อเดือนแต่มีรายจ่ายสูงต่อเนื่องนานเกิน 1 ปี
เหมาะกับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีเงินมากพอที่จะสามารถชำระส่วนต่างระหว่างหนี้และราคาประเมินหลักทรัพย์
 • มีกำลังที่จะสามารถจ่ายค่าเช่าต่อเดือนแก่ธนาคารได้
 • เป็นไปได้ที่จะมีรายได้สูงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น โบนัส รายได้จากการขายหุ้น รายได้จากการขายสินทรัพย์มูลค่าสูงอย่างบ้าน คอนโด ที่ดิน รถ เป็นต้น

สรุปวิธีประนอมหนี้ หากผ่อนบ้านไม่ไหว

วิธีประนอมหนี้รายละเอียด
ขอลดอัตราดอกเบี้ยชำระเป็นเงินก้อนตามเงื่อนไขของธนาคาร
ขอชำระค่าผ่อนบ้านต่ำกว่าปรกติระยะเวลาไม่นานเกิน 2 ปี
ขอขยายเวลาชำระหนี้ขยายเวลากู้ได้ถึง 70 ปี
ขอผ่อนผันการค้างชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน
ขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวมีค่าเช่าหลักทรัพย์ 0.4-0.6% ของมูลค่าหลักทรัพย์
ขอให้พิจารณาเลือกใช้วิธีประนอมหนี้ธนาคารที่คิดว่าน่าจะสามารถทำได้จริง เพราะการประนอมหนี้บ้านแล้วจ่ายไม่ไหวจะยิ่งทำให้มีโอกาสบ้านหรือคอนโดหลุดได้ ที่สำคัญ ยิ่งเริ่มการประนอมหนี้ได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดี
เนื่องจากประวัติการผ่อนชำระจะยังไม่เสียหาย การเจรจากับธนาคารก็จะง่ายขึ้น และโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ก็จะมากขึ้นด้วย หากปล่อยไว้เนิ่นนานบานปลายจนธนาคารยื่นฟ้องร้องแล้ว ก็จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องต่าง ๆ ทางกฎหมาย เช่น ขอชะลอการฟ้องร้อง ขอชะลอการยึดทรัพย์ ขอชะลอการขายทรัพย์สินทอดตลาด ขอถอนฟ้อง และขอยอมความ ขึ้นอยู่กับสถานภาพของคดี
อ่านวิธีการแก้ไขกรณีเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ผ่อนบ้านไม่ไหว…แก้ปัญหาด้วยการต่อรองกับเจ้าหนี้
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

ผ่อนบ้านไม่ไหว ทําไงดี

วิธีการประนมหนี้เมื่อผ่อนบ้านไม่ไหว มีด้วยกัน 5 วิธี ได้แก่ ขอลดอัตราดอกเบี้ย, ขอชำระค่าผ่อนบ้านต่ำกว่าปรกติ, ขอขยายเวลาชำระหนี้, ขอผ่อนผันการค้างชำระ และขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวและจะซื้อคืน

การประนอมหนี้ เป็นอีกหนึ่งในทางออกหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อตกลงเดิมได้ โดยเจรจาข้อตกลงเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ เหมาะกับลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ไม่มาก และมั่นใจว่าจะผ่อนไหวจนหมดเท่านั้น