มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง

DDproperty Editorial Team
มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ปล่อยให้เป็นที่รกร้าง
มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี เพราะการที่เจ้าของที่ดินปล่อยที่ดินให้รกร้างโดยไม่ทำประโยชน์นั้น จะต้องจ่ายภาษีที่ดินในอัตราที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งภาษีที่ดินใหม่นั้นคิดเป็นแบบขั้นบันได ยิ่งที่ดินผืนใหญ่ก็จะยิ่งเสียภาษีเยอะ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างประโยชน์ในที่ดิน ไม่ให้กลายเป็นที่ดินรกร้าง มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี เพื่อจะได้เสียภาษีที่ดินน้อยลง
sportlight

ปลูกพืช ผักสวนครัว

มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี หากมีการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้อง ที่ดินเพียง 1 ไร่ ก็สามารถสร้างได้รายให้ได้มาก โดยสามารถปลูกพืช ผักสวนครัว ที่ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น ๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ไว้รับประทานกันในครอบครัว หรือถ้าปลูกได้จำนวนมากก็สามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ หรือแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านได้
สำหรับใครที่มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ก่อนอื่นต้องมีการเตรียมพื้นที่ปลูก และการเตรียมดิน ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้พืช ผักสวนครัวที่ปลูกนั้นได้สารอาหารครบถ้วนและเจริญงอกงาม
ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า พืชระยะสั้นที่นิยมปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน และเหมาะนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ ได้แก่ ต้นอ่อนผักบุ้ง, ต้นอ่อนทานตะวัน, ผักบุ้งจีน, กวางตุ้ง, ถั่วงอก, เห็ดนางฟ้า และผักกาดหอม โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะไม่เกิน 2 เดือน
มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว
ถั่วงอก
4 วัน
ต้นอ่อนทานตะวัน
7 วัน
เห็ดนางฟ้า
7-15 วัน
ต้นอ่อนผักบุ้ง
8-10 วัน
ผักบุ้งจีน
20-25 วัน
กวางตุ้ง
30-35 วัน
ผักกาดหอม
40-50 วัน
นอกจากนี้ยังมีผักสวนครัว เช่น ข่า, ตะไคร้, กระวาน, ผักชี, ขึ้นฉ่าย, ฟักทอง, โหระพา, กะเพรา, พริก, มะเขือ, มะกรูด, มะนาว, มะละกอ, ฟัก, แฟง และแตงกวา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด จะปลูกไว้ทำกินเองก็ดี หรือจะขายก็ได้ราคาดี
รวมถึงพืชระยะกลาง พืชระยะยาว ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล ได้แก่ มะนาว, มะพร้าว, มะละกอ, กล้วย และมะม่วง ด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ควรปลูกให้ผลผลิตออกผลในช่วงที่มีราคาแพง จึงจะสามารถขายได้ในราคาที่สูง

ปลูกบ้าน สร้างบ้าน

อยากมีที่อยู่อาศัย มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ปลูกบ้าน สร้างบ้านบนที่ดิน 1 ไร่ ที่มีชื่อกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง จะทำให้ง่ายในการทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างบ้าน โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ ดังนี้
1. หาแบบบ้านที่ถูกใจ เพื่อประเมินราคาค่าก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ บางคนอาจจะจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งมีแบบบ้านที่ออกแบบไว้อยู่แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ หรือซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป หรือใช้แบบบ้านฟรี ของทางราชการที่เปิดให้ดาวน์โหลด นำไปใช้ในการยื่นขอกู้เพื่อปลูกสร้าง
2. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ
3. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
4. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง
5. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป
มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ลองปลูกบ้านก็เป็นไอเดียที่ดี
นอกจากนั้นยังต้องเตรียมยื่นกู้ขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ซึ่งมีการการเตรียมเอกสารในเบื้องต้น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝาก ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน ทั้งแบบแปลนบ้าน ใบขออนุญาตก่อนสร้าง ร่างสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา และโฉนดที่ดิน สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับธนาคารที่ยื่นกู้

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาษีที่ดินฯ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565-2566 โดยคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.01-0.1
2. ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.02-0.1 แบ่งเป็น
2.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.03-0.1
2.2 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.02-0.1
2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.02-0.1
3. การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.3-0.7
4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ร้อยละ 0.3-0.7
ดังนั้นจึงควรคิดว่ามีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของแล้ว ยังทำให้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงด้วย ดังนี้
1. แบ่งแปลงที่ดินให้เล็กลง เนื่องจากภาษีที่ดินสำหรับที่รกร้างคิดแบบขั้นบันได ที่ดินแปลงใหญ่ยิ่งเสียภาษีมาก การที่แบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ ก็จะทำให้ราคาประเมินถูกลง เสียภาษีน้อยลงนั่นเอง
2. เปลี่ยนแปลงที่ดินรกร้างให้เป็นที่ดินเกษตรกรรม มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี จะเห็นได้ว่าสามารถปลูกพืช ผักสวนครัวได้หลากหลายชนิด นอกจากเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ยังอาจช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อีกทาง
อย่างไรก็ตาม การจะปลูกอะไรไม่ให้ที่ดินถูกมองว่าเป็นที่ดินรกร้างนั้น เบื้องต้นทางกระทรวงการคลังจะนำเกณฑ์กำหนดที่ดินประเภทเกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่
1) การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
2) การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเห็ด ปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
3) ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
4) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้น 15 ต้นขึ้นไป
5) การเลี้ยงแม่โคนมตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
6) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
7) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
8) การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
9) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
10) การทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
11) การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
12) การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ อาทิ การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ฯลฯ
13) การประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1-12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาท/ปีขึ้นไป
3. สร้างบ้านบนที่ดิน สำหรับใครที่วางแผนสร้างบ้านบนที่ดินรกร้าง หรือมีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกอะไรดี ปลูกบ้าน สร้างบ้านเป็นหนึ่งในคำตอบ เพื่อที่จะได้เสียภาษีน้อยลง
สำหรับใครที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมภาษีบ้านและที่ดิน ต้องจ่ายเท่าไหร่ พร้อมไทม์ไลน์จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมตัววางแผนภาษีไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์