ขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำ 3 ประเภท จากการประปา ต้องทำอย่างไร

DDproperty Editorial Team
ขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำ 3 ประเภท จากการประปา ต้องทำอย่างไร
วิธีขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำประปา เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ที่ซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านเสร็จจำเป็นต้องรู้ ไม่แพ้การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งการขอน้ำประปา สามารถขอติดตั้งประปาได้ทั้งจากการประปานครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี และการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดอื่น ลองมาดูว่าการขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำประปามีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างได้ที่นี่

การขอน้ำประปามีกี่ประเภท

การน้ำประปา หรือการขอติดตั้งประปามีด้วยการ 3 ประเภท ดังนี้

1. การติดตั้งประปาใหม่

สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน

2. การติดตั้งถาวร

ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

3. การติดตั้งชั่วคราว

ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ
การติดตั้งประปาซ้ำ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ขอติดตั้งประปาซ้ำต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้น้ำประปาเดิม

หลักฐานประกอบการขอน้ำประปา

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ
2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
– หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
– หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
– หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
– ทะเบียนบ้านชั่วคราว
– หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
– โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
3. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)
2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
– หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
– หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
– หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
– ทะเบียนบ้านชั่วคราว
– หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
– โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
3. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)
* เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอน้ำประปา

การประปานครหลวง โทร. 1125 หรือดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

การประปา ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินประกันการใช้น้ำแบ่งตามขนาดมาตรวัดน้ำ

อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้น้ำ มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้
– มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 400 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 600 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 1,500 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 11/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 3,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 4,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 21/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 15,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 21,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง

ผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยไม่จำกัดระยะเวลา การลงทะเบียน ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางลงทะเบียนขอคืนจากการประปานครหลวง

2. App MWA onMobile
3. Line OA : @MWAthailand
4. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2500-2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. (พิเศษ วันศุกร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 4 และวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เปิดสายรับบริการ เวลา 08.30-16.30 น.)
โดยผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก), เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, E-mail (ถ้ามี) และหากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย
ในกรณีดังต่อไปนี้ อาทิ ผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดา ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน, ซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น และชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน และผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2500-2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. MWA call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account: @MWAthailand
สำหรับเงินประกันการใช้น้ำที่วางไว้ ซึ่งผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติ จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำและสามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– พร้อมเพย์
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส
– บัญชีธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์
ขอมิเตอร์น้ำไม่ยากอย่างที่คิด

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยถึงขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องไปยังสาขาของสำนักงาน เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา (โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน)

ช่องทางลงทะเบียนขอคืนจากการประปาส่วนภูมิภาค

1. ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ทาง www.pwa.co.th
2. ผ่านแอปพลิเคชั่น PWA 1662 ได้ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์
3. บัญชีไลน์ของ กปภ. @PWATHAILAND

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนจากการประปาส่วนภูมิภาค

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ ทั้งชื่อนามสกุล หมายเลขผู้ใช้น้ำ ซึ่งดูได้จากบิลน้ำประปา และหมายเลขบัตรประชาชน
2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
3. ระบบจะยืนยันผลการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. รอรับเงินตามช่องทางที่ต้องการ ได้แก่
– ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับบัตรประชาชน
– บัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1662
รวมช่องทางติดต่อการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์ www.mwa.co.th
เว็บไซต์ www.pwa.co.th
แอปพลิเคชัน MWA onMobile
แอปพลิเคชัน PWA 1662
Line OA : @MWAthailand
Line OA : @PWATHAILAND
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์