ขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำ 3 ประเภท จากการประปา ต้องทำอย่างไร

DDproperty Editorial Team
ขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำ 3 ประเภท จากการประปา ต้องทำอย่างไร
วิธีขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำประปา เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ที่ซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านเสร็จจำเป็นต้องรู้ ไม่แพ้การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งการขอน้ำประปา สามารถขอติดตั้งประปาได้ทั้งจากการประปานครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี และการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดอื่น ลองมาดูว่าการขอน้ำประปา ขอมิเตอร์น้ำประปามีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างได้ที่นี่

การขอน้ำประปามีกี่ประเภท

การน้ำประปา หรือการขอติดตั้งประปามีด้วยการ 3 ประเภท ดังนี้

1. การติดตั้งประปาใหม่

สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน

2. การติดตั้งถาวร

ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

3. การติดตั้งชั่วคราว

ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ
การติดตั้งประปาซ้ำ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ขอติดตั้งประปาซ้ำต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้น้ำประปาเดิม

หลักฐานประกอบการขอน้ำประปา

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ
2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
– หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
– หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
– หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
– ทะเบียนบ้านชั่วคราว
– หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
– โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
3. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)
2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
– หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
– หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
– หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
– ทะเบียนบ้านชั่วคราว
– หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
– โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
3. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)
* เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอน้ำประปา

การประปานครหลวง โทร. 1125 หรือดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

การประปา ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินประกันการใช้น้ำแบ่งตามขนาดมาตรวัดน้ำ

อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้น้ำ มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้
– มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 400 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 600 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 1,500 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 11/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 3,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 4,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 21/2 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 5,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 10,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 15,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้ว คิดค่าประกันมาตรละ 21,000 บาท
– มาตรวัดน้ำขนาด 8 นิ้วขึ้นไป คิดค่าประกันมาตรละ 30,000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง

ผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยไม่จำกัดระยะเวลา การลงทะเบียน ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางลงทะเบียนขอคืนจากการประปานครหลวง

2. App MWA onMobile
3. Line OA : @MWAthailand
4. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2500-2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. (พิเศษ วันศุกร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 4 และวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เปิดสายรับบริการ เวลา 08.30-16.30 น.)
โดยผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก), เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, E-mail (ถ้ามี) และหากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย
ในกรณีดังต่อไปนี้ อาทิ ผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดา ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน, ซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น และชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน และผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2500-2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. MWA call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account: @MWAthailand
สำหรับเงินประกันการใช้น้ำที่วางไว้ ซึ่งผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติ จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำและสามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– พร้อมเพย์
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส
– บัญชีธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์
ขอมิเตอร์น้ำไม่ยากอย่างที่คิด

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยถึงขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องไปยังสาขาของสำนักงาน เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา (โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน)

ช่องทางลงทะเบียนขอคืนจากการประปาส่วนภูมิภาค

1. ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ทาง www.pwa.co.th
2. ผ่านแอปพลิเคชั่น PWA 1662 ได้ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์
3. บัญชีไลน์ของ กปภ. @PWATHAILAND

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอคืนจากการประปาส่วนภูมิภาค

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ ทั้งชื่อนามสกุล หมายเลขผู้ใช้น้ำ ซึ่งดูได้จากบิลน้ำประปา และหมายเลขบัตรประชาชน
2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
3. ระบบจะยืนยันผลการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. รอรับเงินตามช่องทางที่ต้องการ ได้แก่
– ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับบัตรประชาชน
– บัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1662
รวมช่องทางติดต่อการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์ www.mwa.co.thเว็บไซต์ www.pwa.co.th
แอปพลิเคชัน MWA onMobileแอปพลิเคชัน PWA 1662
Line OA : @MWAthailandLine OA : @PWATHAILAND
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

ขอน้ำประปา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขอน้ำประปา ใช้เอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร เช่น ทะเบียนบ้าน, โฉนดที่ดิน และหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

ติดต่อขอน้ำประปา ได้ที่ การประปานครหลวง โทร. 1125 เว็บไซต์ www.mwa.co.th และแอปฯ MWA onMobile การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 เว็บไซต์ www.pwa.co.th และแอปฯ PWA 1662

ขอน้ำประปา ขนาดมาตรวัดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว เสีย 5,000 บาท, 3/4 นิ้ว 6,000 บาท, 1 นิ้ว 8,000 บาท 1 1/2 นิ้ว 12,500 บาท, 3 นิ้ว 76,000 บาท, 4 นิ้ว 93,500 บาท, 6 นิ้ว 156,500 บาท, 8 นิ้ว 210,000 บาท และ 12 นิ้ว 431,500 บาท