ค่ารังวัดที่ดิน และ 4 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องแบ่งแยกที่ดินขาย

DDproperty Editorial Team
ค่ารังวัดที่ดิน และ 4 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องแบ่งแยกที่ดินขาย
หลายคนมีที่ดินผืนใหญ่ อาจเป็นที่ดินมรดก หรือที่ดินที่ซื้อมาสักพักแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์ เนื่องจากไม่อยากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือจำเป็นต้องใช้เงิน จึงมีความคิดอยากจะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นส่วน ๆ เพื่อขายที่ดินบางส่วนแทนที่จะขายทั้งหมด หรือทำให้ขายที่ดินได้ง่ายขึ้น ลองมาดูว่าการแบ่งแยกที่ดินนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และมีค่ารังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนแบ่งแยกที่ดิน

1. กำหนดจุดประสงค์ ก่อนอื่นต้องกำหนดก่อนว่าจะแบ่งแยกที่ดินเพื่ออะไร เช่น เพื่อแบ่งขายที่ดิน เพื่อแบ่งให้กับสมาชิกครอบครัว หรือเพื่อประกอบกิจการ
2.วางแผนแบ่งขนาดที่ดิน แบ่งแยกที่ดินแบบไหนถึงจะน่าสนใจ และแบ่งแยกที่ดินแบบไหนจะสามารถทำกำไรได้มากกว่ากัน เช่น ด้านไหนที่ติดถนน หรือด้านไหนที่ติดทิศมงคลตามความเชื่อ เพราะคนไทยเวลาซื้อที่ดิน ส่วนมากจะดูทิศทางลมและแสงแดดที่เข้ามายังที่ดินด้วย เนื่องจากหลายคนซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้าน
3. เตรียมเอกสาร เมื่อกำหนดได้แล้วว่าจะแบ่งที่ดินออกมาในลักษณะใด ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสาร เพื่อมาติดต่อกับทางราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้พร้อมในการดำเนินการมากที่สุด
4. เดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเตรียมทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานที่ดิน ให้ช่วยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่งไม่ยุ่งยาก เพียงแต่อาจจะต้องเสียเวลาสักนิดในการรอดำเนินการ
เพียงเท่านี้ก็สามารถทำการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย ๆ แบบที่ต้องการได้แล้ว นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น เพราะในการแบ่งขายที่ดินยังมีรายละเอียดปลีกย่อยและข้อสงสัยอีกมากมาย

แบ่งแยกที่ดินตามมรดกทำอย่างไรได้บ้าง

สำหรับการแบ่งแยกที่ดินซึ่งเป็นที่ดินมรดกนั้น จะมีขั้นตอนเรื่องของการจัดการมรดกเข้ามาเกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการก็จะนานกว่าแบบทั่วไป เริ่มต้นที่แจ้งคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือไม่มีการกำหนดจากผู้วายชนม์ ศาลจะพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับของความสัมพันธ์ เช่น สามี-ภรรยาที่จดทะเบียนตามกฎหมาย บุตร ธิดา เป็นต้น
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถดำเนินการแบ่งแยกที่ดินตามที่ต้องการได้เลย โดยจะต้องยื่นคำร้องต่อรังวัดที่ดินให้เข้าทำการรังวัดใหม่ ซึ่งจะเข้าพื้นที่ไปทำการคำนวณพื้นที่ เขียนแผนที่ในโฉนดที่ดินแบบที่ทำการวัด และส่งกลับไปยังหน่วยงานทะเบียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลแผนที่ดินใหม่
ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการแบ่ง จะมีการเรียกเจ้าของที่ดินมาเพื่อสอบถามถึงการแบ่งในครั้งนี้ว่าเพื่ออะไร แบบที่วาดมาถูกต้องไหม เพื่อเป็นการยืนยัน จากนั้นจึงจะออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่ทำการสร้างขึ้น และปรับปรุงใบเก่าให้เป็นปัจจุบัน
โดยที่ดินที่แบ่งนี้จะยังคงเป็นของเจ้าของเดิม แต่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ และต้องทำการโอนย้ายเท่านั้น ซึ่งสามารถทำได้ในอนาคต เมื่อโฉนดที่ดินเสร็จเรียบร้อย โดยต้องมาติดต่อยื่นคำร้องใหม่ เนื่องจากเป็นคนละส่วนงานกัน

แบ่งแยกที่ดินเพื่อขายต้องทำอย่างไร

สำหรับการแบ่งแยกที่ดินเพื่อขายนั้น ไม่ต่างการจากแบ่งที่ดินมรดกมากนัก แต่ขั้นตอนอาจจะมีเงื่อนไขมากกว่าเดิม อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการแบ่ง ซึ่งอาจจะต่างกันไปตามค่าธรรมเนียม
ในกรณีเป็นเจ้าของที่ดิน สามารถทำการขอแบ่งแยกที่ดินได้ตามที่ต้องการ จากนั้นไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อทำการวัดที่ดิน คำนวณ และเขียนแผนที่ที่ดินให้ใหม่ และส่งต่อไปยังฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ทำการบันทึกข้อมูลใหม่ตามรังวัด
โดยจะมีการเรียกเจ้าของที่ดินเข้ามาสอบสวน ทำการตรวจอายัด และชำระเงินค่าธรรมเนียมรายการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ทะเบียนจึงจะทำการแก้ไขโฉนดเดิม และสร้างโฉนดสำหรับที่ดินผืนใหม่ที่แบ่งออกมา ทำการประทับตรารับรองเป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถจะขายที่ดินตามขนาดจำนวนในโฉนดได้เลย เมื่อขายได้ก็เพียงทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และเสียภาษีเท่านั้นเอง
ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินต้องจ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินต้องจ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกที่ดินนั้น มีรายการที่จะต้องชำระ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กับหน่วยงานรังวัด ในที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท, สำหรับที่เกินมาจาก 20 ไร่ คิดไร่ละ 2 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รายแปลง แปลงละ 30 บาท, รายวัน วันละ 30 บาท, ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ดิน แปลงละ 30 บาท, ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท, ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน ที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท, สำหรับที่เกินมาจาก 20 ไร่ คิดไร่ละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน รายแปลงละ 40 บาท, รายวัน วันละ 40 บาท, ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ดิน แปลงละ 30 บาท, ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท, ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท, ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท, ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท, ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท, ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
6. ค่าส่วนงานของรังวัด จะมีค่าพาหนะตามประกาศกระทรวง, ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ พนักงานเป็นแบบเหมาจ่ายตามประกาศกระทรวง, ค่าป่วยการให้เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดคนละ 50 บาทต่อวัน, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเหมาจ่าย เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่ารังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมค่ารังวัดที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท, เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท, ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท, ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท, ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)
4. ค่ารังวัดที่ดิน ตามเกณฑ์กำหนดดังต่อไปนี้
ไม่เกิน 5 ไร่
1 วันทำการ
ไม่เกิน 1,950 บาท
ไม่เกิน 15 ไร่
2 วันทำการ
ไม่เกิน 3,750 บาท
ไม่เกิน 30 ไร่
3 วันทำการ
ไม่เกิน 5,550 บาท
ไม่เกิน 50 ไร่
4 วันทำการ
ไม่เกิน 7,350 บาท
ไม่เกิน 100 ไร่
5 วันทำการ
ไม่เกิน 9,150 บาท
ไม่เกิน 150 ไร่
6 วันทำการ
ไม่เกิน 10,950 บาท
เกิน 150 ไร่
7 วันทำการ
ไม่เกิน 12,750 บาท

แบ่งที่ดินต้องติดต่อหน่วยงานไหน

หน่วยงานที่จะต้องเข้าติดต่อเมื่อต้องการแบ่งแยกที่ดิน มีเพียงไม่กี่หน่วยงาน หน่วยงานหลัก ๆ คือ สำนักงานที่ดินประจำอำเภอที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ดิน โดยเข้าไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อแจ้งคำร้องที่ประสงค์ จะทำการแบ่งแยกที่ดินออก ซึ่งจะมีหน่วยงานรังวัดที่ดินเข้ามาในการทำงาน เท่ากับว่าจะติดต่อเพียงหน่วยงานราชการเดียวเท่านั้น คือส่วนของสำนักงานที่ดินเท่านั้น เพราะรังวัดเป็นหน่วยงานย่อยภายใน มักจะมีที่ตั้งทำการในสำนักงาน อาคารเดียวกันเสมอ
การแบ่งแยกที่ดิน สามารถทำได้ง่าย ๆ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแต่จะต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารให้ดีเสียก่อน เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วและราบรื่น
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

แบ่งแยกที่ดินเพื่ออะไร

แบ่งแยกที่ดินมีหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อแบ่งขายที่ดิน เพื่อแบ่งให้กับสมาชิกครอบครัว หรือเพื่อประกอบกิจการ

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกที่ดิน ได้โดยไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อทำการวัดที่ดินใหม่ และส่งต่อไปยังฝ่ายทะเบียน สอบสวนเจ้าของที่ดิน ชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นจะแก้ไขและสร้างโฉนดใหม่